Skip to main content

Analitička hemija 1

Šifra

1AH1

Naziv predmeta

Analitička hemija 1

Nastavnik

Prof.dr Milena Jelikić-Stankov

Tip predmeta

Obavezni

Godina

I

Semjestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Analitička hemija

Opis predmeta

Cilj

Predmet se bavi kvalitativnom hemijskom analizom katjona i anjona  od značaja za farmaciju. Za identifikaciju jona razmatrana je primjena semimikrokvalitativne hemijske analize kao i hromatografskih i  ekstrakcionih metoda.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student se osposobljava za rješavanje sledećih analitičkih problema:

 • primjena heterogenih ravnoteža  u  kvalitativnoj hemijskoj analizi;
 • katjona i anjona od značaja za farmaciju;
 • priprema uzorka i identifikacija katjona i anjona primjenomodgovarajućih analitičkih reagenasa;
 • identifikacija nepoznatih supstanci;
 • primjena separacionih analitičkih metoda – hromatografskih i
 • ekstrakcionih metoda za razdvajanje i identifikaciju katjona i anjona;
 • student stiče vještine o procjeni uslova taloženja i rastvaranja slaborastvornih jedinjenja;
 • zna da primjeni odgovarajuću proceduru pripreme uzorka;
 • uspešno primjenjuje znanja za identifikaciju katjona i anjona pri analizi;
 • nepoznatih supstanci;
 • uspješno primenjuje znanja pri primjeni klasičnih i separacionih tehnika.

Ishodi učenja na nivou studijskog programa

Primjeniti opšta znanja izanalitičke hemije(priprema i identifikacija uzorka, separacione analitičke metode) u razvoju i proizvodnji lijekova.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Razmatranje osnovnih principa kvalitativne hemijske analize katjona i anjona od značaja za farmaciju (grupne, selijektivne i specifične reakcije identifikacije). Prikaz osnovnih ravnoteža u heteogenim sistemima. Redoks reakcije u hemijskoj ananlizi. Uslovi taloženja/rastvaranja – uticaj zajedničkog jona, stranog jona, pH vrijednosti i komplijeksiranja. Priprema realnih uzoraka–osnovni principi. Analitički principi separacije jona: razdvajanje, koncentrisanje i prečišćavanje. Hromatografske tehnike i njihova primjena u razdvajanju i identifikaciji neorganskih jona (particiona, jonoizmenjivačka i jonska hromatografija). TLC, GC, LC, HPLC.Analiza katjona prema sistematskom toku analize u primjeni semimikrokvalitativne hemijske analize. Primjena metoda tečnost-tečnost i solid-phase  ekstrakcije u razdvajanju i identifikaciji jona. Prikaz konkretnih primera primjene u analitičkoj praksi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Reakcije identifikacije katjona i anjona–izbor analitičkih reagenasa (grupne, selijektivne i specifične reakcije identifikacije). Analiza analitičkih grupa katjona i analiza analitičkih grupa anjona. Identifikacija nepoznatih supstanci, sa posebnim osvrtom na prevođenje teško rastvorljivih supstanci u rastvorni oblik-priprema sodnog ekstrakta. Analiza katjona, anjona i njihovih smješa primenom hromatografskih i ekstrakcionih tehnika.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ex katedra, laboratorijske vježbe, metode interaktivne nastave, konsultacije, seminari, panel diskusije.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Analitička vaga; digestor; centrifuga.

Literatura-obavezna

 1.  Jelikić-Stankov M. i grupa autora:.Semimikrokvalitativna hemijska analiza: praktikum za studente      farmacije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, (izdanja 2006., 2008., 2017.).
 2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.,: Osnove analitičke hemije.- Beograd: Nova školska knjiga, 1999.

Literatura-preporučena

 1. Rajaković Lj.: Analitička hemija-kalitativna hemijska analiza.- Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, 2010.
 2. Rajković M.B.: Uvod u analitičku hemiju.- Beograd: Pergament,2004.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

Svega časova

Teorija

Vježbe

Seminarski rad

Ostalo

Individualno učenje

6

2

2

1

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Seminarski rad

Praktični rad

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

5

5

50

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta „Bijeljina“ jeste da svojim studentima pruža obrazovanje najvećeg kvaliteta, pripremajući ih da se sutra suoče sa izazovima novih tehnologija i globalnog tržišta. Pri tome, Univerzitet permanentno traži najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija i nastoji da se uključi u međunarodni obrazovni sistem.

Društvene mreže