Univerzitetski časopis „Akademski pregled” izlazi od 2018. godine.

Časopis „Akademski pregled“ izlazi dva puta godišnje.

Međunarodni standard za broj časopisa (ISSN) je dodjelila Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u Sarajevu, i to:

  • ISSN 2637-2525 – za štampano izdanje časopisa
  • ISSN 2637-2029 – za elektronsko izdanje časopisa

Časopis je interdisciplinarnog karaktera, tako da u okviru publikovanih brojeva izlaze radovi iz oblasti:

  • medicinskih i zdravstvenih nauka,
  • poljoprivrednih nauka i
  • društvenih nauka,

Svi radovi koji su objavljeni u časopisu anonimno su recenzirani od strane stručnih recenzenata, a brojevi časopisa „Akademski pregled“ nalaze se u Repozitorijumu Nacionalne i univerzitetske biblioteka BiH u Sarajevu.

Publikovanje časopisa „Akademski pregled“ ima za cilj podsticanje naučnoistraživačke djelatnosti i uključivanje naučnih kadrova ne samo sa Univerziteta nego i lica koja se bave naučnoistraživačkim radom izvan Univerziteta. Takođe, jedan od ciljeva jeste uključivanje diplomaca u naučnoistraživačke aktivnosti. Sve ovo omogućava uključivanje Univerziteta „Bijeljina“ u međunarodni sistem naučnih informacija. Na taj način, časopis posredno, ali značajno doprinosi naučnom razvoju zemlje.

Profil časopisa „Akademski pregled“ u potpunosti odgovara naučnim oblastima, poljima i užim naučnim oblastima, odnosno licenciranim studijskim programima, koji se izvode u okviru Univerziteta „Bijeljina“.

Autori se pozivaju da prilažu svoje radove. Objavljivanje radova se ne naplaćuje niti se isplaćuje honorar autoru.

Glavni i odgovorni urednik je Prof. dr Boro Krstić koji sa redakcijom časopisa sprovodi uređivačku politiku.