Centar za međunarodnu saradnju

Centar  za međunarodnu saradnju djelujeudomenu:

  • mobilnosti studenata i nastavnika,
  • učešće na međunarodnim projektima,
  • uspostavljanja saradnje radi organizovanja zajedničkih studijskih programa,
  • zaključivanje bilateralnih sporazuma,
  • priznavanju ostvarenih ECTS bdova na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Polazeći sa stanovišta da mobilnost studenata i akademskog osoblja ima veliki značaj za akademsku, kulturnu, političku, ekonomsku i socijalnu sferu, Centar za međunarodnu saradnju nastoji da organizuje studentsku razmjenu pružanjem pomoći stranim studentima, kao i pružanje pomoći domaćim studentima koji idu u razmjenu na inostrane univerzitete.

U promovisanju studentske mobilnosti, Centar preduzimasve neophodne korake radi omogućavanja prenosivosti nacionalnih bodova. Dakle, Centar za međunarodnu saradnju nastoji otkloniti sveprepreke  za slobodno kretanje studenata, nastavnika, istraživača i administrativnog osoblja. Takođe, Centar posreduje u uspostavljanju kontakatavezanihza učešćeu međunarodnim projektima.

Cijeneći da se Evropski prostor visokog obrazovanja, pored obezbjeđenja kvaliteta visokoškolske ustanove, dobrim dijelom zasniva na mobilnosti nastavnog kadra i studenata, te uspostavljanju saradnje između visokoškolskih ustanova u okviru Evropskog prostora, to se osnivanje Centra za međunarodnu saradnju pokazalo veoma opravdanim, a nadamo se da će u budućem period svoj uspon doživjeti u sgementu realizacije međunarodnih projekata.