Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

 1. upoznavanje studenata sa razvojem psihologije kao nauke i struke
 2. upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima, metodama, školama i pravcima u psihologiji i granama psihologije
 3. ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i teorijskim sistemima
 4. razumijevanje zavisnosti i povezanosti psihičkih pojava od organskih i bioloških procesa
 5. razumijevanje principa i zakonitosti procesa percepcije, motivacionih i emocionalnih procesa, učenja i procesa saznanja
 6. usvajanje statističkog načina mišljenja karakterističnog za razumijevanje psihičkih pojava i  procesa
 7. razumijevanje osnovnih pojmova, znanja i načela teorije mijerenja i psihološkog testiranja
 8. prepoznavanje koraka u konstrukciji testova
 9. koncipiranje naučno-istraživačkog nacrta
 10. poznavanje svih aspekata socijalizacije i razumijevanje socijalnih faktora, motiva i stavova
 11. razumijevanje osnovnih principa psihičkog razvoja čovjeka i mehanizama razvojnih promena
 12. ovladavanje glavnim pojmovima i teorijskim modelima u području učenja i podučavanja
 13. razumijevanje i primjena standarda za evaluaciju ishoda obrazovanja
 14. upotreba saznanja u kreiranju i razvoju obrazovne politike 
 15. upoznavanje sa modelima obrazovnog menadžmenta i njegovim karakteristikama
 16. razumijevanje psiho-fizioloških osnova čovjekove radne aktivnosti
 17. poznavanje stilova rukovođenja i prakse nagrađivanja i njihove uticaje na motivaciju i radno ponašanje
 18. razumijevanje mobinga
 19. usvajanje principa na kojima se vrši istraživanje tržišta i organizuju medijske  kampanje
 20. razumijevanje značaja prevencije i osposobljavanje za preventivni rad u različitim oblastima
 21. osposobljavanje za razlikovanje mentalno zdravog od mentalno poremećenog ponašanja
 22. upoznavanje sa predmetom kliničke psihologije
 23. poznavanje različitih terapijskih modaliteta i sposobnost intergracije teorijskog i praktičnog znanja u vidu primjene osnovnih jedinica - terapijskih intervencija
 24. poznavanje tehnika kriznog intervenisanja
 25. poznavanje tehnika u kliničkoj proceni
 26. ovladavanje dijagnostičkim procedurama i interpretacijom rezultata testovnog materijala
 27. prepoznavanje mentalnih poremećaja u odnosu na njihovu sindromsku manifestaciju
 28. usvajanje standarda rada psihologa i etičkog kodeksa psihologa
 29. razvijanje timske saradnje
 30. pripremljenost za praćenje stručne literature i nastavak stručnog usavršavanja 

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve tokom studija studenti treba da iskuse pored tradicionalnog predavanja i različite tipove nastavnih metoda kao što su:

 • interaktivna komunikacija u nastavnom procesu;
 • predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,
 • rad u maloj grupi;
 • seminarski radovi u kojima studenti predstavljaju određenu temu i njihove predloge za rješavanje problema;
 • problemski orijentisane radionice gde se predstavljaju istinite ili simulirane situacije, a studenti analiziraju i pokušavaju da nađu rješenje;
 • demonstracija vještina; (pristup pacijentu u apoteci, komunikacija sa zdravstvenim radnicima...)
 • istraživački rad.

Svi oblici aktivne nastave baziraju na interaktivnoj nastavi koja se karakteriše diskusijama o problemu koji je tema nastavne jedinice, iznošenjem ličnog stava koji je potkrepljen teorijskom ili iskustvenom argumentacijom, uočavanjem dilema koje se odnose na postavljenu temu i njihovim razrješavanjem. Interaktivna nastava, kao savremena metoda izvođenja nastave, omogućiće studentima bolje razumijevanje programske materije, usvajanje znanja, formiranje sopstvenih stavova i usvajanje postojećih naučnih doktrina.

Model:Prvi ciklus osnovne akademske studije psihologije - četvorogodišnje studije – 240 ETCS

Oblast obrazovanja:Društvene nauke, poslovanje i administracija i pravo

Polje obrazovanja:Društvene nauke