Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

 

Studijski program integrisane akademske studije farmacije je usklađen sa savremenim svijetskim tokovima i stanjem Farmaceutske struke i nauke. Program je urađen u skladu sa evropskim smjernicama reforme visokog obrazovanja sadržanih u Bolonjskoj deklaraciji (uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova,  promovisanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, usvajanje nove strukture  studija) i Lisabonskoj konvenciji (odnosi se na uzajamno priznavanje kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u evropskom regionu). Takođe, baziran je na iskustvu u radu nastavnika koje je sticano dugogodišnjim radom na Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu. 

Studijski  program Integrisane akademske studije Farmacije uporediv  je  sa  programima srodnih visokoškolskih  ustanova  u Evropi, SAD i Kanadi  u pogledu  trajanja  akademskih  studija,  ukupnog  broja časova  teorijske  i  praktične nastave,  oblika nastave,  obima  studija (izraženo kroz broj ECTS), postojanje obaveznih i izbornih predmeta studijski program integrisane akademske studije farmacije nalazi svoju sličnost sa studijskim programima farmacije koji se izvode na sledećim visokoškolskim ustanovama.

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Ul. Vojvode Stepe 450,

11221 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 3951-204

http://www.pharmacy.bg.ac.rs

Univerzitet u Nišu- Medicinski fakultet

Odsek za farmaciju

Bulevar dr Zorana Đinđića 81,

18000 Niš, Srbija

Tel:+381 18 42 26 644

http://www.medfak.ni.ac.rs

Faculty of Pharmacy

The National and Kapodistrian

University of Athens, Greece

Panepistimiopolis of Zographou

Zographou 157 71

http://en.pharm.uoa.gr/