Komisija za obezbjeđenje kvaliteta

Komisija za obezbjeđenje kvaliteta:

 1. priprema politiku osiguranj kvaliteta, strategije razvoja i osiguranja kvaliteta kao akcione planove za njihovo sprovođenje, i formira predlog Rektoru i Senatu za njihovo konačno usvajanje;
 2. prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbjeđenja kvaliteta i predlaže mjere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta;
 3. predlaže Rektoru i Senatu Univerziteta konkretne projekte i aktivnosti;
 4. podstiče inovacije i razvoj u cilju obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta;
 5. promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu i organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta;
 6. definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta;
 7. priprema prijedloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta, u skladu sa standardima Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta;
 8. planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu i organizacionim jedinicima u sastavu Univerziteta;
 9. razmatra i ocjenjuje rad Odbora za kvalitet,
 10. sprovodi postupak samovrednovanja,
 11. predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojednim oblastima;
 12. podnosi izvještaje i obavještava Senat Univerziteta o stanju u oblasti kvaliteta,
 13. donosi poslovnik o svome radu;
 14. obrazuje radna tijela Komisije, u skladu sa poslovnikom Komisije;
 15. obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.