Koordinatori

Radi efikasnijeg izvršavanja zadataka u oblasti obezbje?enja kvaliteta i koordinacije svih aktivnosti na obezbje?enju kvaliteta izme?u tijela za obezbje?enje kvaliteta, Senat Univerziteta imenuje koordinatora za obezbje?enje kvaliteta na Univerzitetu.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Za koordinatora za obezbje?enje kvaliteta na Univerzitetu imenuje se direktor Univerziteta, koji se na to mjesto postavlja po svojoj funkciji.

U cilju sveobuhvatnijeg i racionalnijeg sprovo?enja aktivnosti na obezbje?enju kvaliteta, Senat Univerziteta, na prijedlog fakulteta, imenuje po jednog koordinatora za obezbje?enje kvaliteta, ispred svakog fakulteta

Koordinatori za obezbje?enje kvaliteta djeluje u skladu sa prijedlogom aktivnosti koje podnese Komisija, a usvoji Senat Univerziteta.

Rad koordinatora u organizacionim jedinicama organizuje i koordiniše Odbor za obezbje?enje kvaliteta