Skip to main content

Nastavni plan 2020/21.

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE FARMACIJE

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

I  GODINA

1

F1ONH1

Opšta i neorganska hemija 1

1

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

2

F1FE

Farmaceutska etika

1

O

30

   

2

   

30

60

3

90

3

F1MAT

Matematika

1

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

4

F1BHG

Biologija sa humanom genetikom

1

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

5

F1BFZ

Biofizika

1

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

6

F1UF

Uvod u farmaciju

1

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

7

F2ONH2

Opšta i neorganska hemija 2

2

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

8

F2AH

Anatomija sa histologijom

2

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

9

F2OH1

Organska hemija 1

2

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

10

F2AH1

Analitička hemija 1

2

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

11

F2BOT

Botanika

2

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

 

Ukupno časova

   

360

270

90

48

720

1080

60

1800

II  GODINA

12

F3AH2

Analitička hemija 2

3

O

60

45

15

4

3

1

120

180

10

300

13

F3FHIM

Fizička hemija sa instrumentalnim metodama

3

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

14

F3OH2

Organska hemija 2

3

O

45

45

15

3

3

1

105

165

9

270

15

 

Izborni blok 1

3

I

30

   

2

   

30

60

3

90

16

F4MBL

Mikrobiologija

4

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

17

F4EJ

Engleski jezik

4

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

18

F4STS

Statistika

4

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

19

F4OB

Opsta biohemija

4

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

20

 

Izborni blok 2

4

I

30

   

2

   

30

60

3

90

 

Ukupno časova

   

375

240

60

45

675

1125

60

1800

                               

 

 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

III  GODINA

21

F5FH1

Farmaceutska hemija 1

5

O

60

45

 

4

3

 

105

165

9

270

22

F5FZL

Fiziologija

5

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

23

F5FGN1

Farmakognozija 1

5

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

24

F5MEF

Menadžment u farmaciji

5

O

30

   

2

   

30

60

3

90

25

 

Izborni blok 3

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

26

F6FH2

Farmaceutska hemija 2

6

O

60

75

15

4

5

1

150

210

12

360

27

F6FGN2

Farmakognozija 2

6

O

60

45

15

4

3

1

120

180

10

300

28

F6IMN

Imunologija

6

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

29

 

Izborni blok 4

6

I

30

   

2

   

30

60

3

90

 

Ukupno časova

   

390

255

45

46

690

1110

60

1800

IV  GODINA

30

F7AL1

Analitika lijekova 1

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

31

F7FRM 1

Farmakologija 1

7

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

32

F7FT1

Farmaceutska tehnologija1

7

O

60

45

 

4

3

 

105

165

9

270

33

F7BRM

Bromatologija

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

34

 

Izborni blok 5

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

35

F8AL2

Analitika lekova 2

8

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

36

F8PF

Patološka fiziologija

8

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

37

F8FT2

Farmaceutska tehnologija 2

8

O

60

45

 

4

3

 

105

165

9

270

38

F8FZ

Farmaceutsko zakonodavstvo

8

O

30

   

2

   

30

60

3

90

39

F8FRM2

Farmakologija 2

8

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

40

 

Izborni blok 6

8

I

30

   

2

   

30

60

3

90

 

Ukupno časova

   

420

225

45

46

690

1110

60

1800

                                         

 

 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

V  GODINA

41

F9OIF

Osnovi industrijske farmacije

9

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

42

F9FTP

Fitoterapija

9

O

30

   

2

   

30

60

3

90

43

F9TH

Toksikološka hemija

9

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

44

F9FTR

Farmakoterapija

9

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

45

F9KF

Klinička farmacija

9

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

46

F9MB

Medicinska biohemija

9

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

47

 

Izborni blok 7

9

I

30

   

2

   

30

60

3

90

48

F10SSP

Studentska stručna praksa

10

O

   

600

   

40

600

 

20

600

49

F10ZR

Završni rad

10

O

   

120

   

8

120

180

10

300

 

Ukupno časova

   

210

75

765

70

1050

750

60

1800

 

 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

IZBORNI BLOK 1

15

F3VK

Vještina komunikacije

3

I

30

   

2

   

30

60

3

90

15

F3HB

Hemija bioelemenata

3

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 2

20

F4MF

Marketing u farmaciji

4

I

30

   

2

   

30

60

3

90

20

F4KH

Koloidna hemija

4

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 3

25

F5LJBŽS

Ljekovito bilje i životna sredina

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

25

F5AHFP

Analitička hemija u farmaceutskoj praksi

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 4

29

F6BF

Biofarmacija sa farmakokinetikom

6

I

30

   

2

   

30

60

3

90

29

F6VF

Voda u farmaciji

6

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 5

34

F7FEP

Farmakoepidemiologija

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

34

F7DSL

Dizajn i sinteza lekova

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 6

40

F8LDPM

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

8

I

30

   

2

   

30

60

3

90

40

F8FEK

Farmakoekonomika

8

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 7

47

F9KZT

Kozmetologija

9

I

30

   

2

   

30

60

3

90

47

F9FRKL

Farmaceutska regulativa u kontoli lijekova

9

I

30

   

2

   

30

60

3

90

                                 

     P-predavanja; V-vježbe; D-DON-drugi oblici nastave (seminari, istraživački rad, terenska nastava, dobrovoljni rad, seminarski rad, projekti, radionice, studije slučaja);

     SRS- samostalni rad  studenta; O-obavezni predmet; I-izborni predmet

Farmaceutski fakultet

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije Farmacije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

1. Programski sadržaj ovog studija omogućiće studentima

 • Hemijsku strukturu lijekovitih supstanci (sintetskih, polusintetskih i prirodnog porijekla)

 • Osobine ekscipijenasa za izradu lijekova i dijetetskih preparata

 • Tehnološke postupke i opremu za magistralnu, galensku i industrijsku proizvodnju lijekovitih i dijetetskih preparata

 • Farmakološko djelovanje ljekovitih supstanci

 • metode kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji

 • metode farmaceutske analize i kontrole lijekova

 • principe racionalne fitoterapije

 • principe pravilne ishrane kao faktore očuvanja zdravlja

 • interakcije, neželjene i toksične efekte lijekova

 • principe delovanja organizma na lijek

 • poznavanje zakonske regulative i zahtjeva ICH, FDA, USP, Ph. Eur.

 • principe promocije zdravlja i sprečavanja bolesti;

b)      Primenu znanja i vještina:

 • operativno korišćenje analitičkih tehnika i metoda

 • samostalno obavljanje kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji

 • procenu i tumačenje podataka laboratorijskih ispitivanja

 • bezbijedno rukovanje hemijskim i farmaceutskim materijalom

 • predviđanje rizika za farmaceutske procedure i praksu

 • izradu magistralnih i galenskih lijekovitih i dijetetskih preparata

 • učešće u timovima za izvođenje/praćenje i unapređenje procesa proizvodnje lijekovitih, dijetetskih proizvoda i medicinskih sredstava

 • prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti

 • poznavanje mogućih i prepoznavanje simptoma interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lijekova

 • sposobnost komunikacije sa pacijentima, lijekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću

 • planiranje, dizajniranje i rad na istraživačkim projektima

c)      Ispoljava  sposobnost da:

 • generiše i kritički procenjuje informacije i podatke

 • samostalno uči i planira sopstveno usavršavanje

 • koristi stručnu literaturu

 • uspješno samostalno i timski radi

 • uspješno izvršava radne zadatke;

 • prepoznaje i riješava probleme

 • donosi odluke i postavlja ciljeve zdravstvene njege;

  2. Posebni ishodi procesa učenja

Studenti treba da izgrade i unaprijede:

 • Odnos sa pacijentima i kolegama - profesionalni odnos sa pacijentima i kolegama, bez predrasuda, u odnosu na jezik, kulturu, pol,  rasu i načina života,
 • Profesionalne standarde: svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u radu; svijest da uvek treba da teže najvišem mogućem kvalitetu u radu; svijest o značaju zdravlja, liječenja i profilakse.
 • Farmaceutsku struku, koja sa svoje strane doprinosi zdravlju satnovništva kroz kvalitetnije liječenje i bolju i efikasniju prevenciju.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.