Međunarodni skup IEP 2019: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona: Nauka i praksa u službi agrara

Na proteklom Me?unarodnom nau?nom skupu „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavaskog regiona“ u organizaciji Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda kao jedan od suorganizatora u?eš?e je uzeo i Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Konferencija je održana od 12. do 13. decembra u prostorijama Narodne banke u Beogradu, a pored doma?ih nau?nih i visokoobrazovnih institucija u?eš?e u radu su uzeli mnogobrojni strani nau?ni radnici, te predstavnici nau?nih tela i kompanija iz cijele Evrope.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“ imao je tu ?ast da u nau?nom odboru ovog me?unarodnog skupa ima profesore sa svog fakulteta, odnosno Univerziteta.

Radni dio skupa je protekao u uvodnom, oficijalnom dijelu, gdje su se dodjelila zaslužena prizananja za dugogodišnju saradnju sa organizatorom skupa, te nastavku u kojem su u?esnici prezentovali svoje radove.

Na kraju prvog radnog dana, uprili?ena je sve?ana ve?era za u?esnike, dok se drugog dana trajanja Konferencije organizovao okrugli sto na temu: „Nauka i praksa u službi agrara“.

Razmjena nau?nih i stru?nih iskustava iz oblasti agrara još jednom je bio dovoljan povod za u?eš?e na ovoj me?unarodnoj smotri znanja, a srda?nost i gostoljubivost doma?ina dodatni motiv da se i slede?e godine na?emo svi zajedno na istom mjestu.

Prilog slika: