Skip to main content

Medicinska etika

Šifra

P4ME

Naziv predmeta

Medicinska etika

Nastavnik

Doc.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Medicinska etika, zloupotreba supstanci

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je da:

  • pruži osnovne informacije o medicinskoj etici
  • probudi svijest o etici u medicinskoj praksi

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti sposobni da:

  • prepoznaju važnost etičkih standarda u medicinskoj praksi
  • razumiju pravne aspekte kodeksa zdravstvenih radnika
  • usvoje znanja o pravima i dužnostima građana u ostvarenju zdravstvene zaštite

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u etiku i principi zdravstvene etike; Deklaracija i kodeksi; Kodeks zdravstvenih radnika; Moralni kodeksi nastavnika, saradnika u nastavi i studenata; Etički odbori; Etička pitanja u zdravstvu i etički aspekt promocije zdravlja; Pravni aspekti zdravstvene etike; Genetsko savjetovanje i genetski inženjering; Etički pristup psihijatrijskom bolesniku; Etički principi biohemijskih istraživanja na ljudima i životinjama; Zdravstvena etika u ratnim uslovima i elementarnim nepogodama; Vjerski i etički nadzori; Pravne obaveze zdravstvenih radnika i njihova društvena odgovornost; Prava i dužnosti građana u ostvarenju zdravstvene zaštite i kvalitet zdravstvenih usluga; Praktični zadaci iz zdravstvene etike.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, praktični zadaci, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Marić, J. (2005), Medicinska etika, Megraf, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Fatović-Ferenčić, S. (2011), Medicinska etika, Medicinska naklada, Zagreb.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

/

15

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

20

20

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.