Mobilnost

Međunarodnu saradnju na Univerzitetu čini:

 1. organizovanje naučnih i stručnih skupova,
 2. suorganizacija naučnih i stručnih skupova,
 3. učešće na projektima (domaćim i međunarodnim),
 4. mobilnost studenata i nastavnog osoblja,
 5. razmjena nastavnog osoblja i studenata,
 6. naučno i stručno usavršavanje nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata,
 7. bilateralni sporazumi sa drugim visokoškolskim institucijama.

U dosadašnjem radu Univerzitet je bio organizator dvije naučne konferencije.

 1. Prva naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Selo i poljoprivreda“ 2018.
 2. Prva naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Mentalno zdravlje – psihijatrijski, psihoterapijski i psihološki aspekti“ 2018.

Sa obje konferencije objavljeni su zbornici radova i oni se nalaze u Biblioteci Univerziteta.

Mobilnost studenata ostvarena je kroz:

 1. Posjetu naših studenata Psihološkom savjetovalištu u Nišu Razmjena studenta u Nišu,
 2. Slanjem dva studenta na stručno usavršavanje u Makedoniju Obuka naših studenata u Horti centru ”Green House”,
 3. Učešće studenata na konferencijama Niš “Prevencija iz oblasti mentalnog zdravlja”.

Nastavno osoblje je učestvovalo na niz konferencija u zemlji i inostranstvu (Rješenja o odsustvu nastavnika koje je ustanova finansijski podržala).

Univerzitet „Bijeljina“ je bio i organizator nekih naučnih konferencija u regionu (Srbije –sajt) Međunarodni skup IEP 2019.

Projekti na kojima je Univerzitet bio aktivan su:

Erasmus+, projekat čiji je nosilac Univerzitet Banja Luka (projekat vezan za IT komunikacije u poljoprivredi – VIRAL), a u planu su ostvarenje još dva projekta Niš psihologija i Slovenija Novo mjesto.

Ustanova je zaključila jedan broj bilateralnih sporazuma o saradnji gdje je definisala buduće zajedničke aktivnosti sa pojedinim visokoobrazovnim ustanovama iz okruženja Bilateralni sporazumi.

Iz opravdanih razloga Univerzitet nije ostvario razmjenu studenata i profesora.

Međunarodna razmjena studenata i nastavnog kadra je veoma teško izvodljiva u zemljama koje su u razvoju kao što je BiH i ostale zemlje koje su od Evropske Komisije kategorisane kao zemlje Zapadnog Balkana. Naime, pomenute teškoće proizilaze iz više aspekata:

 • Prije svega može se reći da je razmjena nastavnika, saradnika i studenata u okviru međunarodne saradnje veoma skupa pa je zbog toga veoma teško izvodljiva za siromašne zemlje.
 • Pored toga, kao problemi mogu se uzeti oni koji su jezičke prirode, jer nepoznavanje jezika predstavlja bitnu barijeru komunikacije.
 • Kao veoma bitan problem može se uzeti i problemi pri priznavanju ECTS bodova koje student stekne na drugoj visokoškolskoj ustanove u inostranstvu, jer još uvijek postoji neusaglašenost planova i programa, što predstavlja veliku teškoću prilikom priznavanja ECTS bodova stečenih u inostranstvu i obrnuto.
 • Kada je riječ o evropskim projektima kao aspektu međunarodne saradnje evidentne su nemogućnosti pristupa visokoškolskim ustanovama kod institucije EU. Projekti, dakle, nisu u potpunosti nemogući ali su rezervisani samo za pojedine visokoškolske ustanove, prije svega, javne visokoškolske ustanove. Kao drugi problem, evidentna je barijera apliciranja na projekte EU za visokoškolske ustanove koje nisu akreditovane.

Univerzitet „Bijeljina“ daje punu podršku nastavnicima i saradnicima, kao i studentima koji učestvuju u međunarodnoj razmjeni, projektima ili su na neki drugi način aktivni na međunarodnom planu.

Jedan od načina podrške međunarodnim aktivnostima na Poljoprivrednom fakultetu jeste organizovanje naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Selo i poljoprivreda“, koja okuplja veliki broj naučnih radnika iz zemalja okruženja, Evropske unije i šire, i omogućava ostvarivanje kontakata i saradnje s drugim institucijama izvan RS i BIH. Naučna Konferencija za poljoprivrednike sa međunarodnim učešćem.

Međunarodna saradnja Univerziteta „Bijeljina“ u okviru nastavnih procesa ostvarena je:

 • tako što je, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Psihološkim savjetovalištem Univerziteta u Nišu, izvršena sedmodnevna razmjena studenata. Studenti iz Niša imali su priliku prisustvovati praktičnim viježbama koje inače obavljaju studenti Fakulteta za psihologiju Univerziteta „Bijeljina“. Dakle, studenti su vršili posjetu: Centru za mentalno zdravlje u Bijeljini, Centru za socijalni rad u Bijeljini, Udruženju Otaharin, Okružnom zatvoru u Bijeljini. Studenti Niša nisu krili zadovoljstvo ovom posjetom i izrazili su oduševljenje jer na svom matičnom Fakultetu nisu imali priliku steći ovo praktično iskustvo. Studenti Univerziteta „Bijeljina“, takođe su, imali posjetu praktičnim aktivnostima u Nišu. O ovim aktivnostima informacije se nalaze u dokumentima: Realizacija studentske razmjene, Filozofski fakultet Niš i akt Ministarstva pravde – Posjeta studenata Fakulteta za psihologiju Kazneno popravnom zavodu Bijeljina. Takođe, građa o međunarodnoj studentskoj razmjeni štampana je u Biltenu br.3 Univerziteta, a takođe dostupna je i na stranici Univerziteta.

Značajan doprinos u pogledu studentske razmjene dalo je Psihološko savjetovalište koje radi u okviru Fakulteta za psihologiju Univerziteta Bijeljina, učešćem na zajedničkim aktivnostima koje je od svog osnivanja imalo sa Psihološkim savjetovalištem za mlade pri Univerzitetskom kulturnom centru u Nišu. Sa ovim Savjetovalištem, putem Sporazuma o saradnji, realizovan je veliki broje aktivnosti, a studentima Fakulteta za psihologiju je omogućeno na raznoraznim aktivnostima, među kojima su učešće na međunarodnim studentskim konferencijama, iza kojih je ostao trag putem učešća naših studenata i rukovodioca Savjetovališta u pisanju radova. Univerzitet je obezbedio sredstva kako bi se studenti stimulisali da preduzmu određene međunarodne aktivnosti.

Tabela:Učešće na međunarodnim studentskim konferencijama 2013-2018.

Iz prikazanih podataka u tabeli evidentne su aktivnosti studenata Univerziteta „Bijeljina“ na studentskim konferencijama van granica BiH. U 2016/17 godini aktivnosti tog tipa imali je rukovodilac Psihiloškog savjetovališta u Nišu, u smislu autorstva, i studenti fakulteta za Psihologiju koji su učestvovali u ostalim radioničkim aktivnostima, prema programu Studentske konferencije, koja traje tri dana. , student treće godine studijskog programa Psihologija, Tatjana Mitrović, student četvrte godine, studijskog programa Psihologija, Jelena Jovanović rukovodilac Psihološkog savjetovališta za mlade pri Fakultetu za psihologiju i Boro Krstić, direktor Univerziteta „Bijeljina“.

Sve aktivnosti su realizovane od strane Psihološkog savjetovališta pri Fakultetu za psihologiju, uz finansijsku podršku Univerziteta.