Ocjenjivanje studenata

 

Uspješnost studenata u savla?ivanju pojedinog nastavnog predmeta kontinuirano se prati tokom nastavne godine.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

 

Tabela 1. Skala vrednovanja rada u zavisnosti od broja ostvarenih bodova

RB

OSTVARENI BODOVI

OCJENA

1

< -50

5 (pet)

nije položio

2

51-60

6 (šest)

dovoljan

3

61-70

7 (sedam)

dobar

4

71-80

8 (osam)

vrlo dobar

5

81-90

9 (devet)

odli?an

6

91-100

10 (deset)

odli?an – izuzetno

 

 

Tabela 2. Vrednovanje rada studenata prema odnosu predispitnih i ispitnih aktivnosti

VREDNOVANJE RADA STUDENATA

PREDISPITNE OBAVEZE

ZAVRŠNI ISPIT

Vrednovanje prema specifi?nostima predmeta

Prema izboru nastavnika

Aktivnost

Kolokvijumi

Pismeni

Usmeni

Pismeni i usmeni

Seminarski

Prisustvo (predavanje i vježbe)

Bodovi

50

50

Ukupno

100

 

Student je u obavezi da prisustvuje na 70% nastavmih aktivnosti (predavanja i vježbe).

Predstavnik menadžmenta Univerziteta nadgleda sprovo?enje ispita, u skladu sa Odlukom Senata.