Odbor za obezbjeđenje kvaliteta

Odbor za obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta je stručno-administrativna služba za podršku i realizaciju aktivnosti u procjesu obezbjeđenja kvaliteta. Odbor obavlja sljedeće zadatke:

  1. pomaže Komisiji za obezbjeđenje kvaliteta u postupku samovrednovanja;
  2. pruža savjete i preporuke organizacionim jedinicima Univerziteta,
  3. organizuje seminare iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta,
  4. radi na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o osiguranju kvaliteta,
  5. definiše kriterijume kvalitetnog funkionisanja Univerziteta,
  6. razvija postupke spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca),
  7. prirema, organizuje i koordinira vrednovanje različitih segmenata funkcionisanja Univerziteta,
  8. osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike,
  9. prikuplja, obrađuje i analizira informacije o osiguranju kvaliteta od svih korisnika,
  10. organizuje stručno i profesionalno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja