Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Univerziteta Bijeljina, zasnovana na misiji i viziji Univerziteta, predstavlja osnovu za rad i razvoj Univerziteta, kako bi se uspješno realizovao osnovni cilj, odnosno ostvarivanje osnovne djelatnosti ove visokoškolske ustanove, koji proisti?u iz nacionalnih propisa iz oblasti visokog obrazovanja i bolonjske deklaracije.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Razvojem kvaliteta, odnosno nastavno-nau?nim i stru?nim dostignu?ima, Univerzitet nastoji da studenti koji sti?u diplome budu maksimalno kompententni u obavljanju posla, te u potpunosti ravnopravni pri nastavku školovanja i zaposlenju na cijelom evropskom prostoru i šire. Univerzitet sprovodi nastavni proces stalnim usaglašavanjem studijskih programa i procesa sa dokumentima koji se usvajaju na nivou Evropske unije, te usaglašava potrebna rješenja sa potrebama tržišta rada i iskustvima drugih visokoškolskih ustanova.

Kako bi ostvario Politiku kvaliteta, Univerzitet svoj nastavni i nau?no -istraživa?ki razvoj izgra?uje slede?i osnovne ciljeve:

  • unapre?enje kvaliteta studijskih programa,
  • pove?anje broja studenata i pove?anja interesovanja za studije na Univerzitetu, unapre?enje znanja i kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja,
  • optimalno koriš?enje materijalnih i ljudskih resursa,
  • unapre?enje kvaliteta nau?no istraživa?kog rada,
  • unapre?enje kvaliteta bibliotekarskih i informacionih resursa,
  • unapre?enje kvaliteta uslova rada,
  • prostora i opreme,
  • unapre?enje kvaliteta postoje?e i izrada nove dokumentacije,
  • ja?anje uloge zaposlenih i studenata u samovrednovanju i ocjeni kvaliteta,
  • pove?anje nivoa kvaliteta procesa upravljanja

Univerzitet nastoji da obezbedi primjenu ove politike kvaliteta preko zaposlenih, studenata i ostalih organa, kako bi došlo do suštinskog unapre?enja kvaliteta, a samim tim i nau?nog i stru?nog ugleda Univerziteta.