Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda

Potpisani ugovor o poslovno-tehni?koj saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda omogu?ava saradnju iz oblasti:

  • Izrade i realizacije zajedni?kih projekata na doma?em i inostranom tržištu,
  • Izvo?enja nastave i razmjene nastavno-nau?nog kadra,
  • Zajedni?kog nastupa na doma?em i inostranom tržištu,
  • Izdva?ke djelatnosti,
  • Organizacije skupova u zemlji i inostranstvu, te
  • ostalih aktivnosti koje ovde nisu nabrojane a u interesu su obje strane.

Aktivnosti sa Institutom od 2014.godine odvijaju se kroz u?eš?e Univerziteta Bijel?ina, odnosno Pol?oprivrednog fakulteta u suorganizaciji nau?nih konferencija, kao i u?eš?e nastavnog kadra Univerziteta u nau?nim odborima, te nau?nog kadra sa Instituta koji na Pol?oprivrednom fakultetu u?estvuje u izvo?enju nastave.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com