Skip to main content

Pravilnici 2020/21

Akreditacija pravni akti

 

 

Pravni akti Univerziteta „Bijeljina“

 
 
 


Odluke

 
 
 


Pravilnici

 
 
 


Zakoni

Zakon o izdavačkoj djelatnosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 46/04)
Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US i 31/2018)
Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014 i 63/2014)
Uredba o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br. 35/2011 i 51/2011)


Međunarodna regulativa

Evropski prostor Visokog obrazovanja (Bolonjska deklaracija)
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005
Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013
Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Lisabonska konvencija - Lisabon, 11.april.1997.god.
Berlinski Kominike
Praški Kominike
Uredba (EU) br.1288/2013 Evropskog Parlamenta i Vijeća
Vodič za korisnike ECTS-a


Rješenja

Dozvola za rad
Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta Bijeljina
Rješenje - dopuna rješenja o ispunjavanju uslova za početak rada Univerziteta Bijeljina
Rješenje - upis u registar visokoškolskih ustanova kod Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
Saglasnost za osnivanje visokoškolske ustanove Univerzitet Bijeljina

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.