Kriterijumi i uslovi za prenos ECTS bodova odnosno uslov za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenos ECTS bodova. Zbog toga će Univerzitet, odnosno organizaciona jedinica u njegovom sastavu (Fakultet za psihologiju) omogućiti prelazak studenata sa druge visokoškolskoj ustanove.

ECTS bodovi koje student dobije na drugoj visokoškolskoj ustanovi priznaju se ako su:

  1. stečeni na predmetu sa predmetnim programom koji je kompatibilan sa obaveznim predmetom ili predmetnim modulom utvrđenim nastavnim planom ovog studijskog programa;
  2. ako je student dobio prolaznu ocjenu iz predmeta za koji je dobio bodove;
  3. ako je ustanova na kojoj je student dobio bodove akreditovana, odnosno ima dozvolu za rad.

Proveru kompatibilnosti obaveznih predmeta ili predmetnih modula vršiće Komisija za priznavanje ispita koji imenuje Dekan Fakulteta. Za rad komisije student je dužan da uplati naknadu predviđenu u Pravilima o visini naknade za studiranje i cijenu usluga koje se naplaćuje na Univerzitetu.

Priznavanje ispita vrši na osnovu uvida u ovjerene i autentične dokumente kojim se dokazuje plan i program prethodnog školovanja, položeni ispiti i ostvareni uspjeh, i to:

  1. Kopija indeksa;
  2. Uvjerenje o prepisu ocjena sa potvrdom o godini na kojoj je student upisan ili ostvaren uslov za upis naredne godine studija;
  3. Nastavni plan i program predmeta koji se priznaje.