Prigovor na ocjenu

 

  • Student može podnijeti prigovor na ocjenu dobijenu na ispitu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom ili opštim aktom Univerziteta.

 

  • Student podnosi prigovor putem studentske službe Univerziteta.

 

  • Prigovor se podnosi rektoru Univerzitetau roku od dva dana od dana saopštenja ocjene.

 

  • Rektor Univerzitetau roku od tri dana od dobijanja prigovora razmatra prigovor i donosi odluku o istom.

 

  • Ako prigovor studenta bude usvojen, student ponovo polaže ispit pred komisijom u roku od sedam dana od dana prijema odluke o usvajanju prigovora.

 

  • Komisiju iz prethodnog stava imenuje rektor Univeziteta, a ona se sastoji od tri člana. Predmetni nastavnik ne može biti član komisije ali učestvuje u postupku provjere znanja studenta pred komisijom.

 

  • U sastavu Komisije ulaze minimalno dva člana iz reda nastavnika iz uže naučne oblalste iz koje je predmet iz kojeg se sprovodi polaganje ispita.

 

  • Kandidatu se postavlja tri pitanja, a konačna ocjena izvodi zbirajući rezultate sa predispinih obaveza i postignutog znanja na ispitu koji polaže pred Komisjom.