Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj

Poštovani,

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnom kancelarijom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavljuje JAVNI POZIV STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2017. godini.

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnom kancelarijom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu je 300 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 190 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 100 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 10 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.
Ostali uslovi:

studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.
Prijava treba da sadrži sljedeće:

Dva prijavna obrasca (http://arz.gov.ba/Dokumenti/Bewerbunbsbogen2017.pdf), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
Uvjerenje o upisu (http://arz.gov.ba/Dokumenti/Imma%20FB%20dt-bosnisch_2017.pdf) popunjeno na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).
*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

Način apliciranja:

Zainteresovani studenti, koji ispunjavaju navedene uslove, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 
Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2017“

Rok za slanje prijava je srijeda, 10.01.2017. godine.

Dodatne informacije o uslovima i načinu apliciranja možete pronaći na sljedećem linku:
http://arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=2522&langTag=bs-BA

Rok prijave 10.01.2017.godine

 

Srdačan pozdrav,

 

--

Ivana Jovović                                                                       
____________________________________________

ODSJEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I EVROPSKE INTEGRACIJE
Kabinet gradonačelnika

Gradska uprava Grada Bijeljina

Karađorđeva br. 4

76300 Bijeljina

 

Telefon : +387 55 233 169

e-mail: ivana.jovovic@gradbijeljina.org 

www.investinbijeljina.org 

 

Pratite nas na Facebook-u