Propisi

 
Politika kvaliteta Univerziteta Bijeljina
Strategija razvoja 2020 – 2026 – Akcioni planovi
Strategija razvoja Univerziteta Bijeljina 2013-2019
Strategija komunikacije sa javnošću
Politika komunikacije s javnošću
Poslovnik o radu Komisije za osiguranje kvaliteta
Pravila studiranja na I i II ciklusu Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o studenatskom vrednovanju kvaliteta nastavnog procesa
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o kodeksu ponašanja i poslovnoj etici
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o donošenju, izmjeni i dopuni studijskih programa
Lisabonska konvencija - Lisabon, 11.april.1997.god.
Sorbonska deklaracija
Evropski prostor Visokog obrazovanja (Bolonjska deklaracija)
Salamanska konvencija
Praški Kominike
Berlinski Kominike
Bergenski komunike
ENQA standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta
Londonski komunike
Komunike iz Leuvena
Budimpeštansko - Bečka deklaracija
Bukureštanski komunike
Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Jerevanski komunike 2015
Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH
Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
Odluka o Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH
Dodatak diplomi – model
Dodatak diplomi – priručnik