Skip to main content

Ruralna sociologija

 

Šifra

RUSO

Naziv predmeta

Ruralna sociologija

Nastavnik

Prof.dr Sreten Jelić

Tip predmeta

Opšteobrazovni

Godina

I

Semestar

1

Uslov 

Nema 

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Sociologija

Uža naučna oblast

Posebna sociologija

Opis predmeta

Cilj

Predmet ima za cilj da studentima u okviru definisanog fonda časova pruži dublja znanja iz sociologije sela što je bitna pretpostavka za svestranije razumjevanje sela kao društvene zajednice, strukture i razvoja sela, seljaštva i poljoprivrede.

Ishod

Student kroz predmet treba da bude osposobljen za:  istraživanja iz sociologije sela, primjenu metoda u sociologiji sela, izbor područja, problema porodičnih gazdinstava i porodice poljoprivrednika, rad na istraživanju obelježja rada i zanimanja u poljoprivredi,  difuzije inovacija u poljoprivredi, industrijalizacije poljoprivrede, efikasno učenje, timski rad, kritičko mišljenje i  prezentaciju rezultata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet i zadatak sociologije sela i poljoprivrede; Odnos globalnog i seoskog društva; Društvene promjene u demografskoj i socijalnoj strukturi sela i poljoprivrede; Porodično gazdinstvo i porodica poljoprivrednika;  Sociološke karakteristike rada i zanimanja u poljoprivredi;  Sociološko određenje difuzije inovacija u poljoprivredi; Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na promjene u načinu života u selu; Socijalna ekologija sela i poljoprivrede.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

 

Literatura-obavezna

  1. Stojanov M. (2004): Sociologija seoskih kolektiva, Zavod za sociologiju razvoja sela, Novi Sad - Beograd.
  2. Jelić S. (2013): Hrestomatija: elementi opšte sociologije i sociologije sela, Grafiprof, Beograd
  3. Jelić, S. Jovanović, T. (2018): Selo u vrtlogu promena, monografija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

Svega časova

Teorija

Vježbe

Seminarski rad

Ostalo

Individualno učenje

6

3

 

2

 

105

180

Vrijednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Seminarski rad

Praktični rad

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

   

50


 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.