O Nama…

Psihološko savjetovalište za mlade projekat je Univerziteta “Bijeljina”, koji, ne samo što brine o kvalitetu nastave i najboljim uslovima rada svojih studenata, već se interesuje i za mentalno zdravlje mladih.

Imajući u vidu da je, danas, proces odrastanja isuviše komplikovan, prepun dilema, a dodatno opterećen problemima egzistencije, društva i porodice, kao i značaj zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladih, Univerzitet „Bijeljina“ pokrenuo je inicijativu za osnivanje prvog Univerzitetskog psihološkog savjetovalište u Bijeljini, čije bi aktivnosti provodilipsiholozi i psihoterapeuti sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom i završenom edukacijom za savjetodavni rad.

Sama ideja za ovakav vid pomoći mladima, inspirisana je postojanjem Psihološkog savjetovališta za studente u Nišu, koje aktivno i uspješno radi na problemima studenata od maja 2005. godine, kao projekat Saveza Studenata Univerziteta u Nišu.

Imamo želju da sa našim kolegama ostvarimo blisku saradnju, radi razmjene iskustava kao i što kvalitetnijeg rada na zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja mladih.

Naš cilj?

Poznato je da u Bijeljini, osim klasičnihpsihijatrijskih ustanova, ne postoje psihološke savjetodavne službe koje bi se trajno starale o mentalnom zdravlju mladih ljudi. S obzirom na to da upravo odrazrješenja ovog perioda zavisi njihov pravilan razvoj, osamostaljivanje, sazrijevanje i osposobljavanje za dalje uspješno rješavanje životnih problema i prevazilaženje kasnijih kriza, jasno nam je da je potreba za Psihološkim savjetovalištem velika.

Naš cilj je da mladima, kao svojevrstan servis, učinimo dostupnom pravovremenu, kontinuiranu,besplatnu i anonimnu psihološku pomoć (individualnu, ili u okviru rada u iskustvenim terapijskim grupama) u vankliničkim uslovima, ali, što je takođe jako bitno, bez redova čekanja i etiketiranja.

Na taj način želimo da doprinesemo jačanju njihovih individualnih kapaciteta, poboljšanju socijalnih vještina i vještina zdravog pristupa u rješavanju problema, kanalisanju anksioznosti,agresivnosti, ali i unaprijedimo kvalitet života mlade populacije, ne samo kroz psihološki tretman. No, pored navedenog, mlade ljude želimo da, na posredan ili neposredan način, uključimo u različite postojeće aktivnosti savjetovališta (direktno savjetovanje, SOS teleapel služba,internet savjetovalište, istraživanja, psihološka procjena i profesionalna orijentacija, tribine,seminari, radionice, okrugli stolovi).

Šta znači rad na prevenciji?

  • Djelovati prije ozbiljnije krize i tako preduhitriti pojavu ozbiljnih psihopatoloških manifestacija;
  • Raditi na senzibilizaciji mladih za probleme mentalnog zdravlja i podsticati ih da preuzmu aktivnu ulogu u borbi za očuvanje i unapređivanje vlastitog mentalnog zdravlja, kao i mentalnog zdravlja svojih vršnjaka (putem edukativnih i tribinskih aktivnosti savjetovališta);
  • Razvijati svijest o značaju sopstvenog mentalno-zdravstvenog razvoja;
  • Edukovati i osposobiti mlade da prepoznaju sopstvene psihičke smetnje;
  • Razbijati predrasude, koje predstavljaju glavnu prepreku za obraćanje mladih za bilo koju vrstu psihološke pomoći;
  • Ukazati na mogućnost ličnog napredovanja i korišćenja sopstvenih kapaciteta u prevazilaženju kriznih situacija, ali i problema svakodnevnog života.