Seminar na temu: „Novine u procesu zdravstvene njege”

            Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“, organizovali su seminar na temu „Novine u procesu zdravstvene njege“.

            Seminar je održan 2.10.2014. godine, sa početkom u 13 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“, gde je preko 140 zdravstvenih radnika imalo priliku da kroz interaktivno učešće i diskusiju, unaprijedi svoja znanja o ovoj temi, ali i razmijeni dragocjena iskustva u okviru prakse.

            U ulozi predavača našla su se imena sa relevantnim kliničkim iskustvom, sa Instituta za srca „Dedinje“ i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

            Pozdravnu riječ, prisutnima su uputili najprije direktor Univerziteta „Bijeljina“, Boro Krstić, a zatim i Predsjednica upravnog odbora Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina, Gordana Gavrić i Doc. dr Dražen Jovanović, dekan Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“

     

            Prvu od dvije teme “Sestrinske dijagnoze (vrste i njihovo formulisanje)“, izlagala je Velisava Perović, Spec. sms, IKVB „Dedinje“, koja je govorila o planiranju zdravstvene njege, fazama procesa, definisanju i komponentama, klasifikaciji, obeležjima i vrstama sestrinske dijagnoze, ali i o utvrđivanju prioriteta, medicinskim  modelima, uzrocima i greškama pri postavljanju dijagnoze.

  

            O narednoj temi “Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, sestrinska anamneza i analiza dokumentacije”, govorili su u okviru 3 prezentacije (predavači: Rasema Šiljegović, Amela Suljendić i Selma Sinanović), sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla,na čelu sa Mirzom Jahić, dipl. med. tehničarem. Učesnici su ovom prilikom mogli čuti nešto više o komunikacijskim vještinama sa pacijentom u terminalnom stadijumu bolesti, pedijatrijskoj palijativnoj njezi, interdisciplinarnom pristupu i populaciji bolesnika, ali  i komunikaciji sa djecom i njihovom poimanju smrti, kao i da međusobno razmjene svoja iskustva o ovoj temi.

     

            Na kraju seminara je bilo riječi i o specijalističkim kursevima za usavršavanje zdravstvenih radnika, o kojima je govorila Velisava Perović, Spec. sms, IKVB “Dedinje”. Opšti zaključak je da postoji velika potreba zdravstvenih radnika za organizovanjem ovakvih skupova kao i specijalističkih kurseva, u okviru kojih bi zdravstveni radnici mogli da steknu usko specifikovana znanja iz različitih oblasti i na taj način obogate i unaprijede svoje profesionalne kompetencije i iskustvo.

 

Poziv

Prezentacije predavača

Sestrinske dijagnoze (vrste i njihovo formulisanje)

Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, sestrinska anamneza i analiza dokumentacije

Analiza sestrinske dokumentacije

Komunikacijske vještine sa pacijentom u terminalnom stadijumu bolesti i porodicom

Plan zdravstvene njege kod pacijenata sa traheotomijom

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Prilog slika: