Sporazum između Univerziteta “Bijeljina” i Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac

Sporazum izme?u Univerziteta “Bijeljina” i Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac temelji se na saradnji u polju nastavno-nau?nog rada i akademske prakse a sve u cilju:

  • Me?usobnog priznavanja nivoa ste?enog znanja studenata prema broju ostvarenih ECTS, odnosno ESPB bodova, u skladu sa položenim nastavnim predmetima nastavnih planova i programa na jednoj, odnosno drugoj visokoškolskoj ustanovi,
  • Preuzimanja studenata radi nastavljanja i završetka studija zate?enih studenata, u slu?aju prestanka rada ili prestanka izvo?enja nastave na jednoj odnosno drugoj visokoškolskoj ustanovi, te
  • Realizaciji drugih aktivnosti usmjerenih na razvoj akademske djelatnosti

Shodno sporazumu izme?u ove dvije visokoobrazovne institucije predvi?eni su i slede?i vidovi saradnje kao što su:

  • Mogu?nost rada na zajedni?kim nau?nim projektima i nau?nim istraživanjima,
  • Mogu?nost zajedni?kog organizovanja i u?eš?a na nau?nim radovima, nau?nim skupovima i seminarima,
  • Mogu?nost koriš?enja zajedni?kih resursa u cilju izrade specijalisti?kih ili doktorskih radova, te

Mogu?nost zajedni?kog transfera znanja i saradnje sa privredom.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com