Sporazum o saradnji između Univerziteta “Bijeljina” i Megatrend Univerziteta iz Beograda

Sporazum o saradnji izme?u Univerziteta “Bijeljina” i Megatrend Univerziteta iz Beograda ratifikovan je sa ciljem razvijanja slede?ih vidova saradnje:

  • Mogu?nosti zajedni?kog u?estvovanja na nau?nim radovima, skupovima i seminarima,
  • Mogu?nosti rada na zajedni?kim nau?nim projektima i istraživanjima,
  • Mogu?nosti koriš?enja zajedni?kih resursa u cilju izrade specijalisti?kih i doktorskih radova,
  • Mogu?nosti zajedni?kog transfera znanja i saradnje sa privredom,

Mogu?nosti zajedni?kog koriš?enja bibliote?kih fondova.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com