Sporazum o saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente sa sjedištem u Nišu

Sporazum o saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente sa sjedištem u Nišu je baziran na razmjeni iskustva iz oblasti zaštite i unapre?enja mentalnog zdravlja mlade populacije Bijeljine, odnosno Niša, a sve u cilju:

  • Sprovo?enja zajedni?kih edukativnih aktivnosti (tribina, seminara, okruglih stolova, radionica),
  • Razmjene iskustava iz obasti iskustveno-terapijskog rada sa mladima,
  • Sprovo?enja zajedni?kog nau?no-istraživa?kog rada, radi prikupljanja neophodnih podataka za budu?e aktivnosti Psihološkog savetovališta za mlade, odnosno Psihološkog savjetovališta za student iz Niša,
  • Realizacije drugih aktivnosti (zajedni?kog rada na projektima, u?eš?a na skupovima u zemlji i inostranstvu) usmjerenih na širenje podru?ja svog djelovanja u radu sa mladom populacijom Bijeljine, odnosno Niša.

Na osnovu ovog Sporazuma, izvršena je sedmodnevna razmjena studenata. Studenti iz Niša imali su priliku prisustvovati prakti?nim vježbama koje ina?e obavl?aju studenti Fakulteta za psihologiju Univerziteta “Bijel?ina”. Dakle, studenti su vršili posjetu Centru za mentalno zdravl?e u Bijel?ini, Centru za socijalni rad u Bijel?ini, Udruženju Otaharin, Okružnom zatvoru u Bijel?ini. Studenti iz Niša izrazili su oduševl?enje ovom posjetom, jer na svom mati?nom Fakultetu nisu imali priliku ste?i ovo prakti?no iskustvo. Tako?e, studenti Univerziteta “Bijel?ina”, imali su posjetu prakti?nim aktivnostima u Nišu. O ovim aktivnostima informacije se nalaze u dokumentima: Realizacija studentske razmjene, Filozofski fakultet Niš  i akt Ministarstva pravde – Posjeta studenata Fakulteta za psihologiju Kazneno popravnom zavodu Bijel?ina.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Osim toga, studenti Fakulteta za psihologiju Univerziteta “Bijeljina” i volonteri Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“ nastavili  su uspješnu saradnju izme?u Univerziteta „Bijeljina“ i Studentskog kulturnog centra Niš.

U toku razmjene, studenti su najprije imali prilike da se upoznaju sa radom Psihološkog savetovališta za studente Studentskog kulturnog centra Niš i oprobaju se u radu savjetodavnog sektora, uz mentorstvo volontera doma?ina.

Zatim su u?estvovali na radionici iz oblasti asertivne komunikacije „Sam biraš kako komuniciraš“, nakon ?ega im je na sve?anom prijemu, dobrodošlicu poželela direktorka Studentskog kulturnog centra Niš, Dragana Petkovi?, uz želju da se i u budu?nosti nastavi uspješna saradnja Univerziteta i Studentskog kulturnog centra, u zajedni?kim aktivnostima.

Povodom obilježavanja Dana Univerziteta u Nišu, naši studenti su imali prilike da prisustvuju tribini „Umetnost i mentalno zdravlje“, jednoj od mnogobrojnih aktivnosti edukativnog sektora, kao i da razmjene iskustva u oblasti istraživanja sa volonterima sektora za nau?no-istraživa?ku djelatnost.

Nakon tribine, Psihološko savjetovalište za mlade je u saradnji sa Centrom za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP), održalo i psihodramsku radionicu na temu „Umetnost psihoterapije“, gdje su gosti iz Bijeljine, zajedno sa ostalim u?esnicima, imali priliku da, uz pomo? tehnika psihodrame, istražuju svoj unutrašnji svet i promišljaju o svojim osje?anjima i važnim osobama.