Studentska anketa - zimski semestar školske 2019/2020

 

Poštovani studenti,

Pravilnikom o studentskom vrijednovanju kvaliteta nastavnog procesa koji je 30.3.2013. godine usvojio Senat Univerziteta „Bijel?ina“, reguliše se studentsko anketiranje kao specifi?an vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Studentskim anketiranjem o vrijednovanju kvaliteta nastavnog procesa sti?u se saznanja o mišl?enju studenata u pogledu kvaliteta studija, što ?ini osnov za preduzimanje mjera u cil?u njegovog unaprije?enja. Sprovo?enje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sl?ede?im na?elima: dobrovol?nosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica ?iji je rad predmet vrijednovanja. U postupku anketiranja obezbje?uje se anonimnost studenata.

Anketiranje ?e se vršiti elektronskim putem – pomo?u univerzitetskog web servisa. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da elektronski popunjavaju anketne upitnike. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijel?ena po oblastima studentskog anketiranja sa ponu?enim ocjenama i odgovorima. Tako?e, studentima se pruža mogu?nost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge.

Postupak anketiranja studenata ?e se sprovesti u periodu od 1. do 20. januara 2020. godine, a anketiranje se odnosi na zimski semestar 2019/2020. godine, dnosno na prvi i integrisani ciklus studija.

Pristup anketi ostvarujete putem Vašeg logovanja/ulaska na sajt Univerziteta u kategoriji Ankete.

 

S poštovanjem,

Uprava Univerziteta „Bijel?ina“

Prilog slika: