farmaceutski fakultet

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

  1. magistralnu izradu ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava
  2. industrijsku proizvodnju ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

 

Kriterijumi i uslovi za prenos ECTS bodova odnosno uslov za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenos ECTS bodova. Zbog toga će Univerzitet, odnosno organizaciona jedinica u njegovom sastavu (Farmaceutski fakultet) omogućiti prelazak studenata sa druge visokoškolskoj ustanove.

ECTS bodovi koje student dobije na drugoj visokoškolskoj ustanovi priznaju se ako su:

Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

 

Studijski program: Integrisane akademske studije Farmacije 

prema programu traju; 5 godina, odnosno 10 semestara i vrednuju se sa 300 ECTS bodova.

U tom periodu obavi se 9000 časova aktivne nastave i samostalnog rada studenta na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama nakon čega se stiče akademski naziv mster farmacije, prema nomenklaturi zanimanja,

Način izvođenja studija i potrebno vrijeme za izvođenje pojedinih oblika studija

 

 

Studije se izvode sa punim radnim vremenom studenta (full-time).

Za studije sa punim radnim vremenom studenta (full-time) trajanje studija je pet godina.

Uslovi za upis studenata na studijski program

U skladu sa društvenim potrebama na redovne integrisane akademske studije prvog ciklusa upisuju se kandidati ukoliko ispune uslove Konkursa: 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2013/14. GODINU

 
02.09.2013
Predaja dokumenata za upis trajaće od 19 avgusta - do 20 septembra 2013. godine, na šalteru studentske službe od 10.00 do 18.00 sati.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije Farmacije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

Naziv studijskog programa i vrsta studija

Naziv studijskog programa: 

Integrisane akademske studije farmacije

Zvanje magistar farmacije 300 ECTS - Farmaceutski fakultet

MASTER FARMACIJE 300 ECTS*

*(primjeniće se na generaciju koja je studije farmacije upisala 2014/2015)

 

Ishod procesа učenjа:

Pages

Subscribe to RSS - farmaceutski fakultet