Naziv studijskog programa i vrsta studija

Naziv studijskog programa: 

Dodiplomske akademske studije sestrinstva

Savremeni razvoj medicinske nauke i pratećih disciplina, visoke tehnologije, porast stanovnika u gradovima i opšta migracija stanovništva u značajnoj mjeri su uticali na način života savremenog čovijeka. Opterećenja koja se zbog toga postavljaju pred pojedinca, porodicu i čitavu zajednicu odražavaju se na zdravlje i zdravstveno stanje, i organizaciju zdravstvenog sistema. U prelaznim godinama trećeg milenijuma na listama najčešćih bolesti prevladavaju hronične nezarazne bolesti, maligne bolesti, traumatizam, ali je uočena i povećan broj novih zaraznih bolesti. U procesu liječenja i zdravstvene njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. To je jedan od glavnih razloga da se programi obrazovanja najbrojnijeg kadra u zdravstvenom sistemu, odnosno medicinskih sestara pomijera ka zahtevima visokog obrazovanja, što je standard u obrazovnim sistemima razvijenih zemalja.

Vrsta studija:

Studije sestrinstva su prema tipu: akademske studije prvog ciklusa (the degree Bachelor) u trajanju od 180 ECTS bodova, prema vrsti: redovne, a prema mjestu izvođenja: obrazovanje koje se izvodi u sjedištu.