ZA STUDENTE

Na osnovu člana 62. Zakona o visokom obrazovanju („Sluţbeni glasnik Republike Srpske“ br.73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i člana 142. Statuta Univerziteta”Bijeljina“ Bijeljina, Upravni odbor Univerziteta na sjednici odrţanoj 09.06.2014. godine donio je O D L U K U o uslugama studentima

 

Član 1.

Određuje se cijena određenih usluga koje se u okviru nastavnog procesa daju studentima ,a kako sledi:

 1.  Diploma za studente prvog ciklusa studija(dodatak diplomi i uvjerenja)...........................................200,00 KM
 2.  Diploma za studente integrisanih akademskih studija (dodatak diplomi i uvjerenja).........................300,00 KM
 3.  Priznavanje ispita sa drugih visokoškolskih ustanоva (po ispitu)..........................................................20,00 KM
 4.  Uvjerenje-prepis ocjena..........................................................................................................................50,00 KM
 5.  Uvjerenje o diplomiranju........................................................................................................................30,00 KM
 6.  Izdavanje studijskog programa.............................................................................................................100,00 KM
 7.  Ispisnica sa fakulteta.............................................................................................................................200,00 KM
 8.  Odluka o mirovanju statusa prava i obaveza........................................................................................100,00 KM
 9.  Usluga kopiranja po stranici.....................................................................................................................0,10 KM
 10.  Uvjerenje o statusu studenta...................................................................................................................10,00 KM
 11.  Prijava ispita...........................................................................................................................................10,00 KM
 12.  Indeks.................................................................................................................................................15,00 KM
 13.  Prijava diplomskog rada za studente prvog ciklusa studija..................................................................300,00 KM
 14.  Prijava diplomskog rada za studente integrisanih akademskih studija.................................................400,00 KM
 15.  Polaganje diferencijalnih ispita (po ispitu) (Poljoprivredni fakultet).....................................................60,00 KM

 

Član 2.

 • Apsolventski staţ za Integrisane akademske studije farmacije – koeficient 55 KM xECTS bodovi nepoloţenih ispita)
 • Apsolventski staţ za studijske programe Sestrinstvo, Psihologija, Poljoprivredna proizvodnja i Agroekonomija( koeficient 50,00 KM x ECTS bodovi nepoloţenih ispita)
 • Apsolventi ne plaćaju prijavu ispita.

 

Član 3.

Djeca poginulih boraca kao i djeca ratnih vojnih invalida su oslobođena plaćanja prijave ispita i uvjerenja.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od donošenja iste.

 

Broj:03-1169-2/14
Dana:09.06.2014.godine

 

Odluka