Zaštita biljaka - Poljoprivredni fakultet

    Studije zaštite bilja su prema tipu: osnovne akademske studije prvog ciklusa u trajanju od 240 ESPB, prema vrsti: redovne, a prema mjestu izvođenja: obrazovanje koje se izvodi u sjedištu. Po završenim studijama polaznici steće znanja o:
• Osnovnim karakteristikama gajenih biljaka, sortnim osobinama i specifičnostima tehnologije njihovog gajenja, prerade i skladištenja sa aspekta zaštite bilja.
• Uređajima za primenu pesticida, načinju njihovog rada i faktorima koji utiču na kvalitet.
• Morfologiji, anatomiji i fiziologiji štetnjih organizama, njihovom razmnožavanju i razviću, rasprostiranju i populacionim karakteristikama, ekološkim faktorima, prirodi i dinamici nastanka oboljenja i oštećenja, simptomima, dijagnozi, prognozi pojave i proceni šteta.
• Osnovnim karakteristikama pesticida (fungicida, zoocida, herbicida i dr.) načinu i mehanizmu njihovog djelovanja, i efektima koji se postižu njihovom primjenom.
• Osnovnim principima i prioritetima dobre prakse zaštite bilja.

Po završenim studijama studenti biće osposobljeni da:

• Obavljaju pregled, identifikuju štetne organizme, prepoznaju simptome i izvrše dijagnozu na terenu, prate i prognoziraju pojavu štetnih organizama gajenih biljaka.
• Sagledaju probleme i procjene opasnost uslijed prisustva štetnih organizama.
• Sagledaju, odaberu i integrišu sve raspoložive mjere zaštite, izrade programe, organizuju i izvedu zaštitu, procijene efekte preduzetih mjera.
• Da se rade u skladu sa zakonskom i normativnom regulativom i pravilima dobra prakse zaštite bilja, kao i da se ekološki odgovorno ponašaju u oblasti svoga rada.