Skip to main content

Ciljevi studijskog programa

Poljoprivredni fakultet

Agroekonomija

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

Osnovni cilj studijskog programa je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja i vještina iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Drugi značajan cilj je kontinuirani sveobuhvatni razvoj svih aspekata poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije zasnovan na modernim principima i standardima.

Studijski program ima kao cilj usmjeravanje studija ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju iskorišćavanjem obnovljivih prirodnih resursa, uz zaštitu okoline i očuvanje resursa ruralnih područja.

Jedan od prioritetnih ciljeva je dalji razvoj koncepta obrazovanja studenata koji nudi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove poljoprivredne proizvodnje novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje specijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

U ovom ciklusu studija ne obezbeđuju se samo teorijska, već i praktična znanja relevantna za tržište rada. U osnovi ovaj studijski program ima za cilj modifikaciju obrazovnog sistema u skladu sa Bolonjskim procesom, odnosno postepeno omogućavanje svojim studentima uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor.

Vizija fakulteta je da u budućnosti putem postepenog osiguranja visokog kvaliteta evropskih standarda studiranja, doprinosa razvoju akademskog obrazovanja, razvijanja i unapređenja istraživanja, uticaja na praksu i politiku razvoja poljoprivredne proizvodnje dostigne nivo razvijenih evropskih institucija u svojoj oblasti. U svim godinama studiranja aktivnosti su usmerene na buđenje kod studenata interesa za poljoprivrednu proizvodnju, upućivanje na samostalno i samoinicijativno istraživanje i informisanje, stvaranje svijesti o neophodnosti permanentne edukacije u ovoj struci, kao i upućivanje studenata na kritički pristup ponuđenim ili raspoloživim informacijama.

Usmjerenost ka osposobljavanju studenata za samostalni rad u struci se ogleda prvenstveno preko ponude individualnog izbora predmeta, ako i prilagođenosti studijskog programa ne samo prosečnim ili studentima ispod proseka, već i potrebama najboljih i najsposobnijih studenata.

Konkretni rezultati koje studijski program treba da ostvari u narednom periodu su formiranje stručnjaka koji će moći da se uključi u evropske tokove poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije i obezbeđenje osnove za stalnu kontrolu i poboljšanje studijskog programa.

Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti ove visokoškolske ustanove. Sve aktivnosti fakulteta, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Fakultet periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve tokom studija studentima su pored tradicionalnog predavanja dostupni i različim tipovi nastavnih metoda kao što su:

  • interaktivna komunikacija u nastavnom procesu;
  • predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,
  • rad u maloj grupi;
  • seminarski radovi u kojima studenti predstavljaju određenu temu i njihove predloge za riješavanje problema;
  • problemski orijentisane radionice gdje se predstavljaju istinite ili simulirane situacije, a studenti analiziraju i pokušavaju da nađu riješenje;
  • demonstracija vještina;
  • istraživački rad.

Svi oblici aktivne nastave baziraju na interaktivnoj nastavi koja se karakteriše diskusijama o problemu koji je tema nastavne jedinice, iznošenjem ličnog stava koji je potkrepljen teorijskom ili iskustvenom argumentacijom, uočavanjem dilema koje se odnose na postavljenu temu i njihovim razrješavanjem. Interaktivna nastava, kao savremena metoda izvođenja nastave, omogućiće studentima bolje razumjevanje programske materije, usvajanje znanja, formiranje sopstvenih stavova i usvajanje postojećih naučnih doktrina.

Model: Prvi ciklus akademskih studija poljoprivredne proizvodnje – 240ECTS

Oblast obrazovanja: Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i veterinarska medicina

Polje obrazovanja: Poljoprivreda i ribarstvo

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.