Skip to main content

Ekonomika poljoprivrede

Šifra

450106

Naziv predmeta

Ekonomika poljoprivrede

Nastavnik

Prof.dr Drago Cvijanović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje teorijskih znanja o mestu i ulozi poljoprivrede  u privrednom razvoju i njenim specifičnostima u odnosu na druge  privredne djelatnosti; sticanje teorijskih znanja o subjektima u poljoprivredi; upoznavanje sa poljoprivrednim resursima i proizvodnom strukturom; sticanje znanja o međunarodnoj trgovinskoj politici poljoprivrednih proizvoda, nacionalnoj i međunarodnoj  agrarnoj politici, mjerama i indikatorima agrarne podrške.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenta se očekuje: znanje da sagleda i vještina da interpretira relevantne makroekonomske indikatore mjesta i uloge poljoprivrede u privrednoj strukturi i privrednom razvoju; poznavanje osnovnih obilježja subjekata u poljoprivredi, kapaciteta poljoprivredne proizvodnje; razumijevanje nacionalne i međunarodne trgovinske i agrarne  politike; osposobljenost da sagleda značaj i efekte pojedinih  mjera agrarne politike i instrumenata agrarne podrške. 

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Poljoprivreda  u privrednom razvoju; Razvoj svetske poljoprivrede; Međunarodne ekonomske organizacije; Agrarna politika; Međunarodna trgovinska politika poljoprivrednih proizvoda; Poljoprivreda u nacionalnoj ekonomiji: Subjekti u poljoprivredi; Kapaciteti; Struktura i tendencije u poljoprivrednoj proizvodnji; Agrarna politika.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Obračun i interpretacija relevantnih indikatora. Izrada seminarskih radova se predviđa u nastavnim poglavljima: Mjesto poljoprivrede u privrednoj strukturi i privrednom razvoju; Prehrambena sigurnost i kvalitet ishrane stanovništva; Robni tokovi poljoprivrednih proizvoda; Kapaciteti  i poljoprivredna proizvodnja.

Metode izvođenja nastave

Teorijska  i praktična  nastava u kombinaciji sa interaktivnom  nastavom. Izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

  1. Đurić. K., Njegovan, Z. (2016): Ekonomika poljoprivrede, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Mirjanić, S., Vaško, Ž. (2003): Ekonomika i organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka

Literatura-preporučena

1.Zakić Zorka (2001): Agrarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

15

30

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.