Skip to main content

Eksperimentalne metode i tehnike

Šifra

500107

Naziv predmeta

Eksperimentalne metode i tehnike

Nastavnik

Prof.dr Nebojša Milićević 

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Metodologija psiholoških istraživanja, Statistika u psihologiji 2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenta sa:

  • teorijskim osnovama logike i metodologije nauke, epistemologije i gnoseologije,
  • empirijskim paradigmama istraživanja,
  • pripremom i kontrolom eksperimentalnog istraživanja,
  • etičkim kodeksima u eksperimentalnom radu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Usvajanje vještina za:

  • teorijsko-analitičko mišljenje u vezi naučnog znanja,
  • samostalno sprovođenje istraživanja u psihologiji,
  • kreiranje i sprovođenje eksperimentalnih nacrta i procedura,
  • etički pristup u eksperimentalnom radu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

O naučnom metodu i znanju: o značenjima izraza nauka i naučno znanje, teorije o znanju; Naučni izrazi; Iskazi i argumenti (pojam, sud, zaključak), o jeziku nauke, definisanje naučnih iskaza; Opis, objašnjenje, predviđanje, dokaz; Naučne činjenice, naučni zakoni, naučne teorije i hipoteze; Objektivnost naučnog saznanja, preciznost naučnog saznanja; Pojam teorije i hipoteze u psihologiji, zakoni,  predviđanje i objašnjenje, sistemi  u psihologiji; Vrste istraživanja; Metodologija eksperimentalnih istraživanja; Dizajniranje psiholoških eksperimenata; Priprema eksperimentalnog istraživanja; Kontrola istraživanja; Prikupljanje podataka; Obrada podataka i pisanje izvještaja; Etički standardi u eksperimentalnim istraživanjima.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Na vježbama se studenti obučavaju da primjene određeni nacrt na konkretnu ideju istraživanja i obrnuto, da precizno odrede nacrt koji je korišćen u određenom istraživanju. Studenti samostalno ili u maloj grupi rade po jedno istraživanje.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, praktičan rad, rad u maloj grupi, istraživački rad.

Literatura-obavezna

1.Todorović, D. (2008), Metodologija psiholoških istraživanja, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Gvozdenović, V. (2016), Metode i tehnike u eksperimentalnoj psihologiji, Akademska misao, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15+15

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.