Skip to main content

Engleski jezik

Šifra

620102

Naziv predmeta

Engleski jezik

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Jovana Pavlović

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Humanističke nauke

Naučno polje

Jezici i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika (Engleski jezik)

Opis predmeta

Cilj

Osposobiti studente za elementarnu govornu i pismenu komunikaciju s govornikom engleskog jezika. Naglasak je na kontekstualnoj upotrebi jezika u cilju osposobljavanja učenika da se snađu u raznovrsnim društvenim situacijama u kojima se mogu naći u inostranstvu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Znanja koja će studenti steći:

 1. Usvajanje elementarnih gramatičkih konstrukcija.
 2. Proširivanje vokabulara na fond od 1000 riječi.

Vještine koje će steći studenti posle savladavanja programa:

 1. Vještina adekvatne upotrebe usvojenih gramatičkih konstrukcija i usvojenog vokabulara.
 2. Vještina čitanja tekstova na elementarnom nivou.
 3. Vještina razumijevanja tekstova na elementarnom nivou.
 4. Vještina pisanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Sadržaj obuhvata opšte pedagoške i psihološke faktore koji su relevantni kod usvajanja i učenja stranog / drugog jezika. Teorijska nastava obuhvata deskriptivnu gramatiku engleskog jezika, u okviru koje je akcenata na jezičkim vježbama koje su usmjerena ka sistematskom razvijanju jezičkih kompetencija, odnosno receptivnih i produktivnih jezičkih vještina. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz različitih oblasti struke. Oblasti: studije farmacije, farmaceutski poziv; dijelovi tijela, ćelije, tkiva i sistema organa; hemija: periodni sistem, laboratorijsko posuđe; zdravlje i bolest; lijekovi: oblici, klase, recept, uputstvo za upotrebu lijeka, izdavanje lijeka. Upotreba stručne terminologije. Obrada stručnih tekstova: čitanje, prevođenje i sinteza teksta.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Obrada stručnih tekstova: čitanje, prevođenje i sinteza teksta. Izvođenje prezentacija usmenih izlaganja na zadatu temu iz oblasti farmaceutske struke. Simulacija usmene profesionalne komunikacije.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja sa raznim oblicima diskusije, terorijske vježbe ilustrovane slajdovima i video klipovima.

Literatura-obavezna

 1. Kerničan L.:English Language in pharmacy: practice.- Beograd: Grafopan, 2011.
 2. Soars L. New Headway: Elementary (Student’s Book).- Oxford: Oxford University Press, 2012.
 3. Soars L. New Headway: Elementary (Workbook).- Oxford: Oxford University Press, 2012.
 4. DragovićR.:Engleski za zdravstvene radnike.- Beograd: Naučna KMD, 2005.

Literatura-preporučena

 1. Soars L. New Headway: Elementary ( Student’s Book).- Oxford: Oxford University Press, 2008.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.