Skip to main content

Engleski jezik 1

Šifra

620104

Naziv predmeta

Engleski jezik 1

Nastavnik

Nastavnik stranog jezika Maja Ristić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Jezik i književnost

Uža naučna oblast

Opšte studije jezika  

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o:

  • osnovnim gramatičkim oblastima,
  • glagolskim vremenima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su sposobni da:

  • prepoznaju osnovna gramatičkih pravila u engleskom jeziku,
  • razumiju određena glagolska vremena,
  • prate osnovni kurs engleskog jezika.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Possesive Adjectives- Spelling; Questions and Negatives; Possessive´s; Prices; Can I have; Present Simple- What time is it?; Adjectives, Social English; Propositions; Directions; Can and could; Was and were; Past Simple; Past Simple; Ordinals and dates; Like and would like; Comparatives and superlatives; Have got; Present Continuous; Whose? It´s mine; Going to or infinitive; Auxiliary verbs; Social expressions; Present states and action; Active and passive; Numbers; Past tenses; Active and passive; giving opinions.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična primjena teorijskih znanja stečenih na predavanjima.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja sa raznim oblicima diskusije, terorijske vježbe ilustrovane slajdovima i video klipovima.

Literatura-obavezna

1. Soars, L., Soars, J. (2012), New Headway, Elementary Student´s Book, OUP, Oxford.

2. Soars, L., Soars, J. (2012), New Headway, Elementary Workbook, OUP, Oxford.

Literatura-preporučena

1.Colman, A. M. (2015), Oxford dictionary of Psychology, OUP, Oxford.

2.Soars L., Soars, J. (2008), New Headway: Elementary Student’s Book, OUP, Oxford.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

20+20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.