Skip to main content

Farmaceutska etika

Šifra

331301

Naziv predmeta

Farmaceutska etika

Nastavnik

Prof. dr Rosa Šapić

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Medicinska etika i zloupotreba supstanci

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa načelima stručne etike, etičkim kodeksima. Upoznavanje sa osnovama primjenjene etike u farmaciji koje su neophodne za analizu i resavanje problema iz oblasti farmaceutske zdravstvene djelatnosti. Studenti će se upoznati sa svim važnim socijalnim i bihevioralnim aspektima farmaceutske djelatnosti.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju nastavnog procesa student se osposobljava za rješavanje etičkih problema u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti primjenom etičkih analiza; prepoznaje razliku između zakonskih i etičkih problema sa kojima se farmaceut susreće u svom profesionalnom radu.Student se osposobljava da pored medicinske dijagnoze postavi i socijalnu, bihevioralnu i političku dijagnozu tj. razumije nemedicinske faktore koji bitno utiču na pojavu bolesti.

Sadržaj predmeta - teorijska nastava

Normativna etika u farmaciji. Etičke teorije (principi) na kojima počiva farmaceutska etika. Etička analiza slučajeva iz farmaceutske prakse-etički normativi i moralne vrijednosti, pogrešno rasuđivanje i prava pacijenata. Greške u farmaciji-moralna i krivična odgovornost farmaceuta. Skandali u farmaciji.  Etika u kliničkim i predkliničkim istraživanjima lijekova. Uloga i značaj Etičkog komiteta. Etički problemi u biomedicinskim istraživanjima. Etika u oglasavanju zdravstvenih usluga i farmaceutskih proizvoda. Aktuelni bioetički problemi. Obrada etičkog problema. Obrazac rješavanja etičkog problema. Etički i komercijalni aspekti istraživanja, razvoja i proizvodnje lijekova, primjena zakona i etike na aktuelnim pitanjima.

Sadržaj predmeta - praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, analiza slučajeva iz prakse, diskusija.

Literatura - obavezna

  1. Krajnović D, Valentina Marković, Miloševič-Georgiev A. Farmaceutsko zakonodavstvo i etika. Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet. Beograd, 2018.
  2. Parojčić D. Razvoj etike u farmaciji od teorije do savremene prakse. Beograd: Konstisi; 2006.

Literatura-preporučena

  1. ICH regulativa i regulativa Evropske unije koje se odnose na sve aspekte lijeka i medicinskog sredstva.
  2. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Code of etics, The Pharmaceutical Journal 266 (2001) 590-596.
  3. Gosić N. Bioetičke perspektive. Zagreb: Pergamena; 2011.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

15

/

35

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.