Skip to main content

Farmaceutska tehnologija1

Šifra

310508

Naziv predmeta

Farmaceutska tehnologija 1

Nastavnik

Doc.dr Đorđe Medarević

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Kroz predmet studenti se upoznaju sa sirovinama za izradu, farmaceutsko- tehnološkim postupcima izrade, farmaceutsko-tehnološkim postupcima ispitivanja i načinima skladištenja ljekovitih preparata tipa praškova, ljekovitih preparata za spoljašnju i unutrašnju upotrebu tipa rastvora, suspenzija, emulzija, masti, gela, kremova, pasti, preparata za rektalnu i vaginalnu primenu i homeopatskih preparata. Osposobljavaju se za korišćenje stručne literature i upoznaju se sa osnovnim principima formulacije navedenih preparata. Obučavaju se za izradu magistralnih i galenskih preparata i njihova farmaceutsko tehnološka ispitivanja; Osposobljavaju se za sposobnost izbora najpogodnijeg farmaceutskog oblika lijeka u skladu sa  njegovim osobinama, načinu primjene, očekivanom terapijskom efektu i uslovima čuvanja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Po završetku, student treba da:

 • poznaje i primenjuje Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 • poznaje vrste, karakteristike, postupke izrade, metode farmaceutsko tehnoloških ispitivanja i zahtjeve farmakopeja za ljekovite preparate tipa praškova, ljekovite preparate za spoljašnju i unutrašnju upotrebu tipa rastvora, suspenzija, emulzija, masti, gela, kremova, pasti i homeopatskih preparata;
 • poznaje vrste, karakteristike i mogućnosti primjene pomoćnih materija za izradu navedenih ljekovitih preparata;
 • poznaje i primenjuje Dobru apotekarsku praksu;
 • samostalno, na osnovu stečenih znanja može da predloži odgovarajući farmaceutski oblik, njegov sastav, postupak izrade i izradi  ljekovite preparate u uslovima apoteke i/ili galenske laboratorije u skladu sa osobinama ljekovite supstance i očekivanim terapijskim efektom.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definicije predmeta, značaj i opšti pojmovi. Vrste i osobine farmaceutskih oblika - ljekoviti preparati. Vrste i uloga pomoćnih materija u formulaciji farmaceutskih oblika (konzervansi, antioksidansi, korigensi, boje). Značaj dobre apotekarske prakse. Praškovi – vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Ekstraktivni preparati - vrste osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Podjela tečnih ljekovitih preparata. Reološke karakteristike farmaceutskih oblika. Rastvori - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Emulgatori – vrste emulgatora, mehanizmi dijelovanja, komplijeksni emulgatori. Emulzije - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Suspenzije - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Podjela polučvrstih ljekovitih preparata. Medicinske masti - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Kreme - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Geli - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Ambifilne podloge - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Paste - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Ljekovite pjene - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Ljekoviti flasteri - vrste, osobine, izrada i farmaceutsko-tehnološka ispitivanja. Preparati za rektalnu i vaginalnu primenu. Vrste, izrada i ispitivanje homeopatskih preparata. Doziranje lijekova (provera doziranja i prilagođavanje doza potrebama bolesnika).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 • Zahtjevi za prostor i organizaciju rada u apoteci. Farmakopeje (nacionalna i strane), priručnici, registri lijekova. 
 • Upoznavanje sa propisima o izradi, čuvanju i izdavanju lijekova. Recept i dijelovi recepta.
 • Doziranje lijekova, provjera ispravnosti doziranja i praktične mjere za doziranje lijekova.
 • Vrste, osobine, izrada i farmaceutsko tehnološka ispitivanja ljekovitih preparata tipa praškova, rastvora, ekstraktivnih preparata, emulzija, suspenzija, masti, kremova, gela, pasti, supozitorija, vagitorija  i homeopatskih preparata.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, radionice, diskusija.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Suvi sterilizator.

Literatura-obavezna

 1. Vuleta G., Milić J., Primorac M., Savić S.: Farmaceutska tehnologija 1.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2017.

Literatura-preporučena

 1. Vasiljević D., Krajišnik D., Grbić S., Đekić Lj.: Farmaceutska tehnologija 1: praktikum.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2009.
 2. Vuleta G.: Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom: priručnik za praktičnu nastavu: emulzije, suspenzije, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu.- Beograd: Nauka, 2007.
 3. Đurić Z.: Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom: I deo. Zemun: Nijansa, 2004.
 4. Jovanović M.: Praktikum iz farmaceutske tehnologije sa biofarmacijom: I deo.-Zemun: Nijansa, 2003.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

9

60

45

/

165

270

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

25

20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.