Skip to main content

Farmakologija 1

 

Šifra

310502

Naziv predmeta

Farmakologija 1

Nastavnik

Prof.dr Aleksandar Rašković

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Fiziologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Dati studentima osnovna znanja o lijekovima i pripremiti ih za bolje razumijevanje dejstva lijekova po sistemima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju nastavnog procesa student treba da zna zašto, kako i kada može primijeniti neki lijek, opšte podatke o kretanju lijekova kroz organizam, mjesto i mehanizam dejstva lijekova, interakcije i neželjena dejstva lijekova.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

  1. Istorija farmakologije. Podjela na discipline. Lijek i otrov.
  2. Načini djelovanja lijekova. Doziranje lijekova. Doze, terapijski indeks i terapijska širina lijeka. Agonisti, inverzni agonisti, antagonisti. Kompetitivni, nekompetitivni i ireverzibilni antagonizam.
  3. Kretanje lijeka kroz organizam. Prolaz lijekova kroz biomembrane. Resorpcija i distribucija lijekova. Izlučivanje lijekova.
  4. Metabolizam lijekova. Indukcija i inhibicija enzima. Faktori koji mijenjaju metabolizam lijekova. I faza metabolizma lijekova (monooksigenaze, aminooksidaze, oksidoreduktaze, reduktaze, dehidrogenaze, N, S oksidacije katalizovane CYP i FMO enzimima, ciklizacije i aromatizacije, hidrolize). II faza metabolizma lijekova (reakcije kongugacije- metilacije, sulfokonjugacije, fosforilacije, glukuronidacije, glikozilacije, konjugacije sa glutationom).
  5. Načini dejstva lijekova. Mjesta dejstva lijekova. Mehanizmi dejstva lijekova. Receptori. G-protein.
  6. Interakcije lijekova. Sinergizam i antagonizam. Davanje lijekova u posebnim uslovima (djeca, stari, patološka stanja, trudnice, dojenje).
  7. Farmakokinetika.
  8. Neželjena dejstva lijekova. Bolesti zavisnosti. Bezbjednost primjene lijekova.
  9. Interaktivni razgovor sa studentima na zadani farmakološki problem.
  10. Transmiteri i receptori u nervnom sistemu. Vegetativni nervni sistem.
  11. Histamini i antihistaminici. Dejstvo lijeka na oko.
  12. Jaki analgetici i nesteroidni antiinflamatorni lijekovi. Antireumatici. Lijekovi u liječenju gihta. Opioidni analgetici. Antimigrenici. Lokalni anestetici.
  13. Terapija epilepsije i terapija degenerativnih oboljenja CNS-a (antiepileptici, antiparkinsonici i lijekovi za liječenje demencije).
  14. Alkoholi, barbiturati i hipnotici.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 1. Metabolizam lijekova (I i II faza metabolizma lijekova)
 2. Način djelovanja lijekova.
 3. Doziranje lijekova. Doze.
 4. Primjena lijekova. Interakcije lijekova. Sinergizam i antagonizam. Davanje lijekova u posebnim uslovima (djeca, stari, patološka stanja, trudnice, dojenje).
 5. Recept.
 6. Oblici lijekova.
 7. Neželjena dejstva lijekova. Bolesti zavisnosti.
 8. Pregled registrovanih lijekova prema farmakoterapijskim grupama obrađenim na teorijskoj nastavi.
 9. Popunjavanje obrazaca za prijave neželjenog dejstva lijeka.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, izrada i odbrana seminarskih radova, diskusije.

Literatura-obavezna

 1. Rašković A.: Farmakologija.- Petrovaradin: Alfa-graf, 2015.
 2. Varagić V., Milošević M.: Farmakologija.- Beograd:  Elit Medica,2002.

Literatura-preporučena

 1. Ugrešić N.: Farmakoterapija za farmaceute.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2017.
 2. Kažić T. :Gotovi lijekovi: priručnik za farmakoterapiju, Beograd: Integra, 2011.
 3. Ilić K., Novaković A., Savić M., Stepanović-Petrović R., Tomić M.: Praktikum iz farmaklogije.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2011.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

15

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

20

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.