Skip to main content

Farmakoterapija

Šifra

310504

Naziv predmeta

Farmakoterapija

Nastavnik

Doc. dr Violeta Ilić Todorović

Status predmeta

Obavezni

Godina

V

Semestar

9

Uslov

Farmakologija 1, Farmakologija 2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

  • Upoznati studenate sa principima i značajem racionalne terapije lekovima

Ishodi učenja na nivou predmeta

  • Intenzivna istraživanja na polju razvoja novih lekova kao i razvoj farmaceutske industrije, doprineli su uvođenju u terapiju veoma različitih lekova koji zahtevaju pravilan pristup u njihovom izboru i na osnovu toga individualizaciju terapije prema potrebama bolesnika, odnosno postizanje uslova za sprovođenje racionalne terapije. Od studenta se očekuje da na osnovu poznavanja farmakoloških karakteristika lekova, poznavanja odnosa koristi i rizika primene leka, poznavanja neželjenih delovanja leka i savremenih, na naučnim dokazima zasnovanih principa lečenja, da bude osposobljen za sprovođenje racionalne farmakoterapije.

Sadržaj predmeta - teorijska nastava

Upoznavanje sa predmetom. Faze kliničkih ispitivanja (I – III). Bioekvivalencija ALIMS, RFZO. Liste lekova. IV faza kliničkog ispitivanja (farmakoekonomija, farmakoepidemiologija, farmakovigilanca). Farmakoterapija gojaznosti.Farmakoterapija migrene. Farmakoterapija bola.Farmakoterapija bronhijalne astme. HOBP.Farmakoterapija respiratornih infekcija.Farmakoterapija dijabetesa.Farmakoterapija komplikacija dijabetesa.Farmakoterapija erektilne disfunkcije.Farmakoterapija urinarnih infekcija.Farmakoterapija hipertenzije. Fiksne kombinacije antihipertenziva. Farmakoterapija koronarne i srčane insuficijencije.. Klinički značaj prebiotika i probiotika. Analgetici i NSAIL-posebnost primene; Primena lekova u lečenju hiperlipidemija; Samolečenje i OTC lekovi; Antitrombotici-posebnost primene; Lekovi i sport. Seminarski radovi studenata.

Sadržaj predmeta - praktična nastava

Farmacija bazirana na dokazima-baze podataka, ATC/DDD klasifikacija, Primena lekova u hipertenziji, Primena lekova kod bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega i jetre, Primena lekova u lečenju astme i HOPB-A; Primena lekova kod sportista; Primena lekova kod odojčadi i u dečijoj dobi, Primena hormonskih kontraceptiva; Smernice u primeni lekova u osteoporozi; Smernice za primenu antimikrobnih lekova; Relevantni laboratorijski parametri u farmakoterapiji. ALIMS, RFZO, baze podataka.  

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, analiza kliničkih slučajeva iz prakse, izrada i odbrana seminarskih radova, radionice.

Literatura - obavezna

  1. Ugrešić N, Stepanović-Petrović R, Savić M. Farmakoterapija za farmaceute. 1. izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet; 2011.
  2. Ugrešić N. Farmakoterapijski vodič 5. Beograd: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije; 2011.
  3. Vezmar-Kovačević S., Miljković B.:Klinička farmacija: u teoriji i praksi.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.

Literatura-preporučena

  1. Valger R, Edvards K. Klinička farmacija it erapija. Zagred: Školska knjiga, 2004.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.