Skip to main content

Hemija bioelemenata

Šifra

140103

Naziv predmeta

Hemija bioelemenata

Nastavnik

Doc.dr Dušan Paunović

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Organska hemija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnih znanja iz bioneorganske hemije koja se mogu iskoristiti za bolje i potpunije savladavanje programa nastave farmaceutske hemije, medicinske biohemije i analitike lijekova.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student je osposobljen da:

 • shvati i analizira tok hemijskih i biohemijskih reakcija u kojima učestvuju bioelementi,
 • primjeni znanja o koordinacionim jedinjenjima za razumijevanje osnovnih principa,
 • funkcionisanja biljnih i životinjskih organizama na biohemijskom nivou,
 • primjeni stečena znanja u oblasti farmacije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Rasprostranjenost elemenata u prirodi, makro- i mikroelementi u biološkim sistemima, biološka funkcija bioelemenata.
 2. Bioelementi u ljudskoj ishrani.
 3. Hemijska veza u koordinacionim jedinjenjima bioelemenata.
 4. Metode proučavanja strukture koordinacionih jedinjenja, spektroskopsko određivanje elemenata u biološkim sistemima.
 5. Biološki komplijeksi, metaloenzimi.
 6. Primjena koordinacionih jedinjenja u medicini i farmaciji.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, konsultacije, analiza slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

 1. Lačnjevac Č., Rajković M., Rančić M.: Hemija.- Beograd: Fotofutura, 2011.

Literatura-preporučena

 1.   Rajković M.: Hemija elemenata.- Beograd: Poljoprivredni fakultet, 2002.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.