Skip to main content

Imunologija

Šifra

310301

Naziv predmeta

Imunologija

Nastavnik

Prof.dr Nevena Arsenović-Ranin

Status predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Imunologija

Opis predmeta

Cilj

Imunologija podrazumijeva izučavanja mehanizama odbrane organizma od antigena iz spoljašnje sredine kao i od izmijenjenih struktura (antigena) unatrašnje sredine koji se ostvaruju kroz tzv. ćelijski i humoralni imunski odgovor. Ćelijski imunitet se ostvaruje kroz aktivnost populacija i subpopulacija T i B limfocita. Humoralni imunski odgovor je povezan sa produktima B limfocita (plazmociti) koji se odnosi na izotipove, tj. klase i podklase molijekula imunoglobulina kao i glavni efektorni mehanizam nespecifične odbrane (Sistem komplementa). Upoznavanje i drugih efektorni mehanizmi odbrane poput Fagocitno-makrofagnog sistema, lizozima i dr. Detekcija, karakterizacija i kvantifikacija relevantnih kliničko-laboratorijskih paramaetara predstavljaju najznačajnije dijagnostičke procedure za procenu imunoloških poremećaja, aktivnosti, progresije ili remisije u oko 90% bolesti humane populacije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti treba da steknu znanja iz sledećih oblasti:

  • efektorske mehanizme urođenog i stečenog imuniteta u odbrani od infektivnih agenasa;
  • patogenezu, najbitnije kliničke manifestacije i terapiju bolesti nastalih usled poremećaja funkcije imunskog sistema;
  • imunski odgovor na tumore i transplantirano tkivo, kao i principe imunoterapije tumora i transplantacione reakcije;
  • ovladaju principima imunoloških testova za kvalitativno i/ili kvantitativno određivanje antigena i antitijela.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Urođeni imunitet, komponente urođene imunosti. Imunizacija, dobijanje poliklonskih i monoklonskih antitela.Preuzimanje, prerada i prezentacija antigena. Receptori za antigen na limfocitima. Razvoj imunskog repertoara. Ćelijski posredovan imunski odgovor. Efektorski mehanizmi T-ćelijski posredovanog imunskog odgovora. Humoralni imunski odgovor. Efektorski mehanizmi humoralnog imunskog odgovora. Imunološka tolerancija: značaj i mehanizmi. Autoimunost. Imunski odgovor na neinfektivne antigene (tumori i transplantati). Bolesti preosetljivosti. Urođene i stečene imunodeficijencije (AIDS).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Reakcije precipitacije. Reakcije aglutinacije. Test fiksacije komplementa i određivanje ukupne hemolitičke aktivnosti komplementa. Testovi sa radioaktivnim obeleživačima. Testovi sa enzimskim obeleživačima. Fluorohromi kao obeleživači - imunofluorescencija i protočna citofluorimetrija. Imunohistohemija. Metode selektivnog izdvajanja ćelija. Metode procene humoralnog I ćelijskog imuniteta in vitro i in vivo. Testovi koji se rade pre transplantacije. Detekcija imunskih kompleksa u tkivima i biološkim tečnostima. Tehnike molekularne biologije u imunologiji.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe sa različitim oblicima diskusije.

Literatura-obavezna

  1. Abbas A.K., Lichtman A.H.: Osnovna imunologija – funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema.- Beograd: Data status,(izdanja 2008, 2016).

Literatura-preporučena

  1. Arsenović-Ranin N.: Metode u imunologiji i imunohemiji.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2017.
  2. Arsenović-Ranin N., Stojić-Vukanić Z., Bufan B.: Priručnik za praktičnu nastavu iz imunologije i imunohemije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2009.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

6

10

34

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.