Skip to main content

Ciljevi studijskog programa

Poljoprivredni fakultet

Agroekonomija

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

Osnovni cilj studijskog programa je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja i vještina iz oblasti agroekonomije koja bi omogućila profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju iskorišćavanjem obnovljivih prirodnih resursa, uz zaštitu okoline, očuvanje resursa ruralnih područja i kulturnog nasleđa.

U osnovi ovaj studijski program ima za cilj modifikaciju obrazovnog sistema u skladu sa Bolonjskim procesom, odnosno postepeno omogućavanje svojim studentima uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor i realizaciju evropske zajedničke poljoprivredne politike.

Osnovna orijentacija studijskog programa je promovisanje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta sa naglaskom na razvoj kompatibilnih kriterijuma i metoda studiranja. To znači prihvatanje evropskih dimenzija u visokom obrazovanju, međuinstitucionalne saradnje i mobilnosti, kao i integralnih procesa studiranja i istraživanja u oblasti agroekonomije.

U svim godinama studiranja aktivnosti su usmjerene na samostalno i samoinicijativno istraživanje i informisanje studenata u oblasti agroekonomske struke, stvaranje svijesti o neophodnosti permanentne edukacije i kritičkog pristupa ponuđenim ili raspoloživim informacijama.

Navedeni ciljevi će se ostvarivati postepeno, osavremenjavanjem nastave primjenom modernih interaktivnih metoda, usmjeravanjem ka aktivnom i kreativnom učenju, sticanju praktičnog i aplikativnog znanja, što će sve doprinijeti efikasnijem studiranju.

Konkretni rezultati koje studijski program treba da ostvari u narednom periodu su formiranje stručnjaka koji će moći da se uključi u evropske tokove agroekonomskih aspekata poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije i obezbijeđenje osnove za stalnu kontrolu i poboljšanje studijskog programa.

Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge djelatnosti ove visokoškolske ustanove, uključujući i njenu sveukupnu agroekonomsku aktivnost. poštovanje principa profesionalne etike i rada na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima.

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve tokom studija studentima su pored tradicionalnog predavanja dostupni i različim tipovi nastavnih metoda kao što su:

  • interaktivna komunikacija u nastavnom procesu;
  • predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,
  • rad u maloj grupi;
  • seminarski radovi u kojima studenti predstavljaju određenu temu i njihove predloge za rješavanje problema;
  • problemski orijentisane radionice gde se predstavljaju istinite ili simulirane situacije, a studenti analiziraju i pokušavaju da nađu rješenje;
  • demonstracija vještina;
  • istraživački rad.

Svi oblici aktivne nastave baziraju na interaktivnoj nastavi koja se karakteriše diskusijama o problemu koji je tema nastavne jedinice, iznošenjem ličnog stava koji je potkrepljen teorijskom ili iskustvenom argumentacijom, uočavanjem dilema koje se odnose na postavljenu temu i njihovim razrješavanjem. Interaktivna nastava, kao savremena metoda izvođenja nastave, omogućiće studentima bolje razumjevanje programske materije, usvajanje znanja, formiranje sopstvenih stavova i usvajanje postojećih naučnih doktrina.

Model: Prvi ciklus akademskih studija Agroekonomija – 240ECTS

Oblast obrazovanja: Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i veterinarska medicina

Polje obrazovanja: Poljoprivreda i ribarstvo

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.