Skip to main content

Ciljevi studijskog programa

Farmaceutski fakultet

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

 1. Magistralnu izradu ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava;
 2. Industrijsku proizvodnju ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom;
 3. Obavljanje poslova skladištenja i distribucije ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava;
 4. Komunikaciju sa pacijentima, zdravstvenim stručnjacima i javnošću u cilju informisanja, savetovanja i edukacije o lijeku i racionalnoj farmakoterapiji;
 5. Komunikaciju sa pacijentima, zdravstvenim stručnjacima i javnošću u cilju informisanja, savetovanja i edukacije o neželjenim djelovanjima lijekova;
 6. Aktivno učešće u radu stručnih timova sa sposobnošću da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima;
 7. Praćenje stručne literature i kontinuiranu edukaciju;
 8. Poštovanje principa profesionalne etike i rada na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima.

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve tokom studija, studentima su pored tradicionalnog predavanja dostupni i različim tipovi nastavnih metoda kao što su:

 • interaktivna komunikacija u nastavnom procesu;
 • predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,
 • rad u maloj grupi;
 • seminarski radovi u kojima studenti predstavljaju određenu temu i njihove prijedloge za riješavanje problema;
 • problemski orijentisane radionice gde se predstavljaju istinite ili simulirane situacije, a studenti analiziraju i pokušavaju da nađu rješenje;
 • demonstracija vještina; (pristup pacijentu u apoteci, komunikacija sa zdravstvenim radnicima...)
 • istraživački rad.

Svi oblici aktivne nastave baziraju na interaktivnoj nastavi koja se karakteriše diskusijama o problemu koji je tema nastavne jedinice, iznošenjem ličnog stava koji je potkrepljen teorijskom ili iskustvenom argumentacijom, uočavanjem dilema koje se odnose na postavljenu temu i njihovim razrješavanjem. Interaktivna nastava, kao savremena metoda izvođenja nastave, omogućiće studentima bolje razumijevanje programske materije, usvajanje znanja, formiranje sopstvenih stavova i usvajanje postojećih naučnih doktrina.

Model: Integrisane akademske studije Farmacije – petogodišnje studije – 300 ECTS

Oblast obrazovanja: zdravlje i zaštita zdravlja

Polje obrazovanja: zdravlje 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.