Skip to main content

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredna proizvodnja

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

Program je urađen u skladu sa evropskim smernicama reforme visokog obrazovanja sadržanih u Bolonjskoj deklaraciji (uvođenje evropskog sistema prenosa bodova, promovisanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, usvajanje nove strukture studija) i Lisabonskoj konvenciji (odnosi se na uzajamno priznavanje kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u evropskom regionu).

Uslovi i postupci koji su neophodni za sticanje određenog zvanja i dobijanje diplome određenog stepena u školovanju su jasno definisani i dostupni na uvid javnom mnenju u elektronskoj formi, kao i usklađeni sa ciljevima, sadržajima i obimom akreditovanja studentskih programa. Studentski program je usklađen sa savremenim svijetskim tokovima i stanjem nauke i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Programi osnovnih akademskih studija su usaglašeni i kompatibilni sa sličnim takvim programima studija u Skoplju, Ljubljani, Hohenhajmu.

Kvalitet studijskog programa se ogleda preko standarda koji obuhvataju opštu definiciju željenog znanja i vještina koje stručnjak treba da ima poslije završetka studija. Kvalitet je definisan u svijetlu specifičnih ciljeva poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji i Evropskoj uniji.

 

Fakultet za zemjodelski nauki i hrana

Bul. ”Aleksandar Makedonski” bb

P. fah 297, 1000 Skopje

Republika Makedonija

Tel: +389 2 3255100

Faks +389 2 3134310

www.zf.ukim.edu.mk

 

Univerza v Ljubljani, - Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101

SI-1000 Ljubljana

tel: +386 (0)1 3203 000

fax: +386 (0)1 256 57 82

www.bf.uni-lj.si

 

Universität Hohenheim - Faculty of Natural Sciences

Schloss, Kolleggang,

70599 Stuttgart

Telefon: 0711 459-22780

Telefax: 0711 459-22821

www.uni-hohenheim.de

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.