Skip to main content

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

Fakultet za psihologiju

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

Program je urađen u skladu sa evropskim smjernicama reforme visokog obrazovanja sadržanih u Bolonjskoj deklaraciji (uvođenje evropskog sistema prenosa bodova, promovisanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, usvajanje nove strukture studija) i Lisabonskoj konvenciji (odnosi se na uzajamno priznavanje kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u evropskom regionu).

Studijski program Osnovne akademske studije psihologije uporediv je sa programima srodnih ustanova, fakultetima za psihologiju u Beogradu (Srbija), Zagrebu (Hrvatska) i Nikšiću (Crna Gora), u pogledu predmetnih sadržaja, trajanja akademskih studija, ukupnog broja časova teorijske i praktične nastave, oblika nastave, obima studija (izraženo kroz broj ECTS) i postojanje obaveznih i izbornih predmeta.

Detaljni prikaz programa sa podudarnošću predmeta dat je u tabelarnom pregledu

 

Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet

Odeljenje: Psihologija

Čika Ljubina 18-20

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2639 119

Fax: +381 11 2639 356

www.f.bg.ac.rs/psihologija

 

Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

tel. +385 01 6120 111

fax +385 01 6156 879

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/

 

Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet

Studijski program za Psihologiju

Danila Bojovića bb

81400 Nikšić

tel. +382 83 243 921

fax +382 83 247 109

www.ff.ac.me

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.