Skip to main content

Ishod procesa učenja

Fakultet za psihologiju

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja:

Završetkom osnovnih akademskih studija studenti dobijaju bazična znanja iz psihologije kao nauke i struke, razumiju osnovne psihološke pojmove, zavisnost psihičkih procesa od biološke osnove, poznaju naučni sistem psihologije, osnovne paradigme u psihologiji i teorijske pravce, uslove i principe psihološkog razvoja ličnosti i faktore socijalizacije, kao i metode naučnog istraživanja i postupke konstrukcije i evaluacije psiholoških mjernih instrumenata. Poznaju osnovne modele, teorije, pristupe, metode i tehnike rada u kliničkoj, obrazovnoj i organizacijskoj psihologiji. Nakon savladanog studijskog programa psihologije, studenti stiču kompetencije za primjenu teorijskog znanja, posebnih vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

Ishodi procesa učenja su:

 1. usvajanje znanja i fundamentalnih koncepata psihologije i razumijevanje psihologije kao nauke i struke,
 2. osposobljavanje za projektovanje psiholoških istraživanja i primjenu statističkih procedura,
 3. sticanje vještina izrade projektnih zadataka,
 4. učestvovanje u izradi mjernih instrumenata,
 5. primjena efikasnih postupka u sistemu obrazovanja (školsko postignuće, metode učenja i nastave, uputstva u pedagoškom radu),
 6. usvajanje obrazovnih standarda, obrazovnih kompetencija i sadržaja,
 7. primjena psiholoških znanja u oblastima organizacije i menadžmenta ljudskih resursa,
 8. razvoj i vještina istraživačkog rada u oblasti marketinga i planiranja,
 9. ovladavanje vještinama psihološkog preventivnog rada,
 10. usvajanje vještine psihološke eksploracije ličnosti kroz proces kliničke procjene,
 11. sposobnost interpretacije testovnog materjala i integracija podataka u vidu psihološkog nalaza,
 12. sposobnost primjene terapijskih intervencija,
 13. kreativni pristup i rješavanje određenih psiholoških problema,
 14. povezivanje osnovnih znanja iz raznih oblasti psihologije i njihova primjena u praksi,
 15. razvoj vještina i spretnosti u upotrebi znanja za praktično rješavanje problema,
 16. sposobnost i vještine kritičnog osmišljavanja i istraživanja problema u raznim uslovima,
 17. sposobnost za analizu rezultata srodnih disciplina,
 18. sposobnost za procjenu problema, donošenje odluka i postavljanje ciljeva,
 19. sposobnost za analizu, sintezu i predviđanje rješenja i posljedica raznih formi ponašanja,
 20. razvoj komunikacijskih sposobnosti i saradnja sa domaćim i međunarodnim profesionalnim krugovima,
 21. profesionalni odnos sa klijentima i kolegama,
 22. usvajanje profesionalnih standarda i ponašanja,
 23. rješavanje konkretnih psiholoških problema u okviru timskog rada,
 24. praćenje i primjena inovacija u psihologiji,
 25. sposobnost primjene informacionih tehnologija u okviru poslova i radnih zadataka psihologa,
 26. razumijevanje etičkih i pravnih pitanja relevantnih za psihološku praksu i organizaciju,
 27. sticanje vještina prepoznavanja etičkih dilema i donošenja etičkih odluka,
 28. svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u radu,
 29. razumijevanje profesionalne pozicije psihologa,
 30. samostalno obavljanje psihološke prakse u primjenjenim granama psihologije.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.