Skip to main content

Javno zdravlje

Šifra

330503

Naziv predmeta

Javno zdravlje

Nastavnik

Doc. dr Aleksandra Mesarović

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Javno zdravlje i zdravlje životne sredine

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je da se upoznaju medicinski aspekti javnog zdravlja , tj. Da se studenti upoznaju sa odnosom rizika okoline sa zdravstvenim efektima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Da student stekne znanja o aktuelnim problemima zagađenja urbane i ruralne sredine, sa posebnim osvrtom na osjetljivi dio populacije (npr. djeca,  imunokompromitovane i stare osobe), kao i vještine sprovođenja programa zdravstvene prevencije i promocije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u predmet; Zdravstveni aspekti ekologije; Globalni ekološki problemi; Mutacije i okolina; Rak i okolina; Zagađenje vazduha i zdravstveni rizici; Zagađenje vode i zdravstveni rizici; Ishrana; Zagađenje  zemljišta i čvrsti otpad; Atmosferski pritisak i zdravstveni efekti; Buka;  Sindrom bolesne zgrade; Sociopatije; Katastrofe; Reprodukcija i okolina; Mere prevencije; Procena zdravstvenog stanja stanovništva; Socijalne bolesti;  Promocija zdravlja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

 

Literatura-obavezna

1. Bojanić, J., Mijović B. (2018) Javno zdravlje i epidemiologija u zdravstvenoj njezi. Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Medicinski fakultet, Foča.

2. Janjić M. (2016) Socijalna medicina i medicinska ekologija. Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Beograd.

Literatura-preporučena

1. Parlić i sar. (2011) Javno zdravlje. Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.