Skip to main content

Klinička farmacija

Šifra

310513

Naziv predmeta

Klinička farmacija

Nastavnik

Doc. dr Vladimirka Jovišić

Status predmeta

Obavezni

Godina

V

Semestar

9

Uslov

Farmakologija 2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata o znacaju kliničke farmacije u sistemu zdravstene zastite.

Upoznavanje studenata sa farmaceutskom zdravstvenom zaštitom.

Unapređenje terapijskog ishoda pacijenata praćenjem interakcija, neželjenih reakcija i komplijanse (adherence).

Ishodi učenja na nivou predmeta

Posle položenog ispita, student ce moći da primjeni:

 • koncept medicine/farmacije zasnovane na dokazima;
 • koncept identifikacije i rješavanja problema u vezi sa primjenom lijeka;
 • koncept praćenja i savjetovanja pacijenata u vezi sa primjenom lijeka;
 • koncept praćenja i evaluacije terapije u cilju obezbjeđenja željenih terapijskih ishoda.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Osnove kliničke farmacije.
 2. Uloga farmaceuta u unapređenju zdravstvenih ishoda pacijenata.
 3. Stavljanje lijeka u promet. Izvori informacija o lijekovima. Kritička procjena publikovanih istraživanja.
 4. Farmakoekonomski aspekti racionalne farmakoterapije. Farmaceutska zdravstvena zaštita.
 5. Identifikacija problema i izrada terapijskog plana i praćenja ishoda pacijenata.
 6. Interpretacija rezultata laboratorijskih analiza.
 7. Vještina komunikacije i razvijanje odnosa povjerenja između pacijenta i farmaceuta.
 8. Interakcije lijekova. Interakcije konvencionalnih lijekova sa biljnim lijekovima i dijetetskim suplementima.
 9. Uloga farmaceuta u unapređenju komplijanse.
 10. Značaj savjetovanja pacijenata za poboljšanje komplijanse i adherence.
 11. Praćenje neočekivanih i neželjenih reakcija na lijekove od strane farmaceuta.
 12. Farmakovigilanca.
 13. Uloga farmaceuta u racionalnoj farmakoterapiji. Uloga farmaceuta u bolničkoj apoteci.
 14. Uloga farmaceuta u prevenciji i liječenju najčešćih  bolesti kardiovaskularnog sistema, najčešćih bolesti respiratornog trakta, bolesti digestivnog trakta, bolesti kostano-zglobnog sistema, u liječenju  bola, uloga farmaceuta u prevenciji i sprečavanju komplikacija gojaznosti,  u liječenju  infektivnih bolesti, u racionalnoj primjeni antibiotika, u liječenju  pacijenata obolelih od malignih bolesti,   u liječenju  oboljelih od dijabetesa i  u sprečavanju komplikacija dijabetesa.
 15. Primjena lijekova u posebnim populacionim grupama (trudnoća, dojenje, djeca stariji pacijenti).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Pronalaženje pouzdanih informacija o lekovima i terapijama. Kritička procena izvora informacija o lekovima. Kritička procena farmakoekonomskih studija. Identifikacija terapijskih problema na primerima slučajeva iz prakse. Izrada terapijskog plana. Praćenje ishoda pacijenata. Savetovanje pacijenata. Procena interakcija, neželjenih reakcija i stepena adherence. Primena principa farmaceutske zdravstvene zaštite na primerima multimorbidnih pacijenata iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite (case studies). Modaliteti unapređenja usluga farmaceutske zdravstvene zaštite u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, racunski zadaci, analiza prakticnih primera, diskusija.

Literatura-obavezna

 1. Vezmar-Kovačević S., Miljković B.:Klinička farmacija: u teoriji i praksi.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.

Literatura-preporučena

 1. Ugrešić N.: Farmakoterapija za farmaceute.- Beograd:Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2017.
 2. Janković S.: Osnovi kliničke farmacije.- Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu-Medicinski fakultet,2010.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.