Skip to main content

Koloidna hemija

Šifra

140401

Naziv predmeta

Koloidna hemija

Nastavnik

Prof. dr Katarina Rajković

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Koloidna hemija

Opis predmeta

Cilj

Izučavanje koloidno-disperznih sistema značajano je ne samo radi razumijevanja apsorpcije, transporta i difuzije lijekova već i radi potpunijeg sagledavanja farmaceutsko-tehnoloških postupaka pripreme različitih farmaceutskih formulacija – gelova, ulja, emulzija, masti i krema. U okviru ovog kursa studenti će se upoznati i sa strukturom i funkcijom površinski aktivnih supstanci (PAM) i biomakromolijekula na koje se mnogi lijekovi direktno vezuju (DNK, proteini).

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će ovladati veštinom prepoznavanja koloidnih disperzija, razumijevanja hemijskih reakcija u koloidnoj sredini citosola, odnosno protoplazme ćelije, određivanja broja i oblika čestica u disperznim sistemima, kao i metodama za utvrđivanje molijekulske mase i oblika makromolijekula.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Disperzni sistemi. Podjela. Veličina i oblik čestica u polidisperznim sistemima i njihova raspodjela. Frikcioni koeficijent. Određivanje oblika i prečnika čestica. Brojači čestica. Metode za pripremanje mono i polidisperzija.
 2. Fizičke i hemijske metode za dobijanje koloida. Procesi nukleacije i rasta čestica. Faktori koji utiču na veličinu čestica tokom njihovog rasta. Liofilni i liofobni koloidi. Filtracija, ultrafiltracija i dijaliza koloida. Dijalizujuće membrane. Centrifugiranje koloida. Ultracentrifuga.
 3. Električne osobine koloida. Poreklo naelijektrisanja koloidnih čestica. Koagulacija koloida. Faktori koji utiču na koagulaciju, odnosno flokulaciju koloida. Peptizacija koloida. Elijektroforeza koloida. Elijektroforetska pokretljivost. Slobodna elijektroforeza i Elijektroforeza na nosačima. ImunoElijektroforeza. Kapilarna Elijektroforeza. Elijektroforeza proteina. PrimjenaElijektroforeze za identifikaciju i kvantifikaciju koloida.
 4. Optičke osobine koloidnih sistema. Rasejanje svjetlosti na koloidnim česticama. Turbidimetrija. Nefelometrija. Turbidimetrijska i nefelometrijska određivanja.
 5. Geli. Nastanak i Podjela gela. Struktura gela. Difuzija u gelima. Hidrogeli i kserogeli. Bubrenje gela. Sinereza i tiksotropija. Taktoidi. Hemijske reakcije u gelima. Prelazi sol – gel. Neorganski geli. Humani serum kao gel.
 6. Emulzije. Podjela emulzija. Prelazi emulzija tipa u/v u tip v/u. Emulgatori. Ćelijska membrana kao emulzija. Priprema emulzija. Stabilnost emulzija.
 7. Makromolijekuli. Određivanje molijekulske mase makromolijekula statičkim i hidrodinamičkim metodama. PAM. Struktura i osobine.
 8. Stabilnost koloida. Teorije stabilnosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, konsultacije.

Literatura-obavezna

 1. Pejić N.: Odabrana poglavlja koloidne hemije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2013.

Literatura-preporučena

 1. Martin A. Physical Pharmacy. New York: Williams&Wilkins; 1993.
 2. Baze podataka, naučni radovi

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.